MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT  

UWAGA: Kolory czcionki są wg Klucza Lingwistycznego

OPALOWE SERCE POLONEUM
to symbol OM oraz P w Pāli iw alfabecie Ladynów, tzw. 'łacinie'.

Dlatego też jest to symbol, który mógłby być inicjałem takich słów jak RAWDA, OLSKA i OLONEUM, we wszystkich Prakrytach, językach pochodnych od Pierwszej Mowy Ludzkiej, Matki wszystkich języków świata, której najstarszym echem jest Pāli, dosł. Niebiański.

OPALOWE SERCE POLONEUM świadczy o aktualności WEDYZMU na tej planecie, który został nam przekazany przez Założycieli naszej cywilizacji, Gwiezdny Ród Pol Ljelich, Świetną Niebiańską Młodzież, i pozostaje niezmiennie największym i najważniejszym ze wszystkich czynników kulturotwórczych w historii, kontynuowanym przez POLONEUM.

Wyraz PRAWDA powstał z połączenia wyrazów PARA WEDA, znaczących dosłownie NIEBIAŃSKA WIEDZA w sanskrycie, wywodzącego się z Pāli, Niebiańskiego, mowy Pol Ljelich, oznaczającego WIEDZĘ PRZEWODNIĄ, czyli NAJWYŻSZĄ NAUKĘ W CAŁYM KOSMOSIE.OPALOWE SERCE POLONEUM jest najważniejszym ze wszystkich insygniów POLONEUM, ponieważ ucieleśnia ono ducha naszej Organizacji i najpełniej oddaje jej charytatywny status. Opal jest spetryfikowaną strukturą DNA, jest więc technologią opracowaną i wdrażaną przez Paljaków i symbolizuje NAUKĘ, czyli WIEDZĘ, a złoto okalające opal symbolizuje MIŁOŚĆ DOSKONAŁĄ. Konfiguracja ta oznacza, że MIŁOŚĆ, w rozumieniu OTWARTOŚĆ, jest najważniejszą częścią WIEDZY, i że obydwa te Elementy są niezbędne oraz muszą być stosowane jednocześnie, aby żyć w PRAWDZIE.

Osoba pragnąca pojąć MĄDROŚĆ, czyli żyć zgodnie z PRAWDĄ, musi zawsze przestrzegać hierarchii zakodowanej w OPALOWYM SERCU POLONEUM, która obrazuje wzajemny ścisły związek MIŁOŚCI i WIEDZY. Zarówno hołdowanie samej MIŁOŚCI z pominięciem WIEDZY (religie), jak i przedkładanie WIEDZY nad MIŁOŚĆ (nauka), są kardynalnymi błędami, stanowiąc infominację, czyli niewybaczalne odstępstwo od PRAWDY, które zawsze prowadzi do szkodliwych konsekwencji.

  

POLONEUM uważa, że DOSKONAŁA MIŁOŚĆ, czyli OTWARTOŚĆ wg zasad KUDOS,
to jedyna PRAWDA, a wszystko inne jest iluzją wg definicji infominacji.

DOSKONAŁA MIŁOŚĆ to MIŁOŚĆ oparta na DOSKONAŁEJ WIEDZY,
a DOSKONAŁA WIEDZA, to WIEDZA wynikająca z DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI
,
co symbolizuje OPALOWE SERCE POLONEUM
.


Brosza OPALOWEGO SERCA POLONEUM jest wykonana ze złota najwyższej próby i australijskiego opalu, i każda sztuka zawiera specjalnie zakodowaną informację przeznaczoną wyłącznie dla jej posiadacza.
Brosza OPALOWEGO SERCA POLONEUM służy do honorowania wybranych przez POLONEUM osób oficjalnie nominowanych przez Radę Rozwojową (RR).

Fakt ten jest anonsowany na Polu Chwały POLONEUM, a oficjalne odznaczenie ma miejsce podczas uroczystej ceremonii 'POLO NEUM (Nowe Niebo) - RAJ TERAZ!', zwoływanej przez RR od czasu do czasu w tych lokalizacjach na świecie, w których Pol Ljeli mieli swoje siedziby. Miejsca te występują w kilku kategoriach i przebiega przez nie trasa programu PLANETA POLONEUM, czyli WYPRAWA DOOKOŁA ŚWIATA ŚLADAMI POL LJELICH.

Początkiem tej trasy są okolice Poddębic, 'Miasta Słońca', będące ostatnim miejscem schronienia Pol Ljelich na terenie Ich Zachodniej Ljelii/Lechii, dzisiejszej Polski.

Inne stacje PLANETY POLONEUM to np.:

Beit Lahia, na północ od Góry Harmon w Libanie, znanym też jako Harsag lub Ostatni Ogród Edeński,

Polonnaruwa w Śri Lanka,

Leh w Kaszmirze,

LahaSa w Tybecie,

ogród Nishat Bagh, czyli Radość Nieży / Tary w Śrinagar w Indii,

Święta Góra Kajlasz w Himalajach

Setki innych są sukcesywnie podawane na liście PLANETY POLONEUM.

Orzeł Biały (poniżej) jest w POLONEUM symbolem niezainfominowanej myśli dążącej do poznania PRAWDY, symbolizując nadzór nad czystością
informacji poprzez egzekwowanie dezinfominacji.

Sztandar POLONEUM (powyżej) symbolizuje Uniwersalne Prawo Etyki, odzwierciedlone w KODEKSIE ETYKI POLONEUM, do którego wszystkie regulaminy rządzące POLONEUM ściśle się stosują. Jest to prostokąt o proporcji boków 1:3, zawierający Opalowe Serce w centrum Strumienia Elektrycznego, przebiegającego po przekątnej na białym polu. Strumień Elektryczny reprezentuje Wszystkie Wymiary w momencie wyjścia z Punktu Jedności. Kolory oznaczają co następuje: złoto - MIŁOŚĆ, opal - WIEDZĘ, biel - ETYKĘ, elektryczna poświata - Moc Przemiany. Oznacza to, że energia POLONEUM jest wydatkowana w celu zwalczania infominacji i w ten sposób umożliwienia swoim Patronom poznawania PRAWDY, dosł. Niebiańskiej Wiedzy, a poprzez to partycypowania w procesie utrzymywania harmonii w Kosmosie.

  

UWAGA: Kolor czcionki wg Klucza LingwistycznegoODEZWA POLONEUM

Do wszystkich rozumnych istot w Galaktyce.


Oto jesteśmy świadkami wydarzeń na naszej planecie Ziemi, pierwotnie znanej jako Gaja, które są znakiem, że nadszedł czas, abyśmy wszyscy wznieśli się ponad wszelkie podziały i spojrzeli PRAWDZIE prosto w oczy.

POLONEUM już drugą dekadę coraz silniejszym głosem wyraża to przesłanie i ujawnia swoje odkrycia dotyczące PRAWDY, której nieprzemijająca aktualność trwa przez niezliczone millenia, a Jej znaczenia nie sposób przecenić.

POLONEUM ma nieposzlakowaną reputację wysokiej moralności nie dlatego, że jest bez skazy, ale dlatego, że potrafi w ramach etyki zmagać się z ułomnościami ludzkiej natury oraz przeciwnościami losu. W tym celu zawsze i nieodmiennie stosuje się do swojego wysokiego Kodeksu Etycznego, w całości opartego na PRAWDZIE, czyli niezainfominowanej WIEDZY NIEBIAŃSKIEJ, przekazywanej nam od zamierzchłej przeszłości na przeróżne sposoby przez naszych Przodków POŁ LJELICH, dosł. NIEBIAŃSKA MŁODZI, aka PALJAKI.

PALJAKI byli założycielami ludzkiej cywilizacji na naszej planecie i od niepamiętnych czasów nie szczędzili wysiłku, abyśmy my, ich krew i stworzenie, poznawali PRAWDĘ i nie trwonili naszej energii na żadne inne zadania poza JEJ zgłębianiem. Ludziom potrafiącym czytać dali dziewięć KSIĄG WIEDZY, znanych też jako WEDY, a dla pozostałych polecili wznosić centra edukacyjne zwane w Azji STUPY.

PRAWDA, chociaż prezentowana słowami zrozumiałymi dla każdego, jest bardzo trudna do pojęcia dla przeciętnego człowieka, do tego stopnia, że nawet i ci spośród nas intelektualnie najbardziej zaawansowani, nie zdołali JEJ poznać do końca w ciągu całego swego życia. Dlatego też każdy z osobna i wszyscy razem, powinniśmy poświęcać maksymalną ilość czasu na poznawanie PRAWDY i dążenie do tego, aby cel rozwoju całej naszej cywilizacji miał PRAWDĘ zawsze na uwadze.

Tymczasem, wszystkie zachowania nieetyczne jakie obserwujemy, są jawnym wykroczeniem względem PRAWDY , i nieuchronnie prowadzą do nieszczęść, do których prowadzi również nasza ignorancja w zakresie fizyki rządzącej Kosmosem, w którym występują naturalne siły dotyczące fizycznie nas i całej tej planety. Zwykle nie pamiętamy o tym, że każda galaktyka jest niestrudzenie aktywnym generatorem wszelkiego rodzaju gigantycznych fal materii i można powiedzieć, iż urodziliśmy się w gigantycznej mikrofalówce, której fizyka stoi w jaskrawym kontraście z naturą naszej cielesnej biologii.

Kosmiczna skala sił naszej Galaktyki jest dla nas zabójcza, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, i na nasze jedyne szczęście, występują one na Ziemi w stosunkowo dużych okresach czasu, średnio nie dłuższych jednak niż 5-6 tysięcy lat, jako Globalne Efekty Elektryczne (GEE), historycznie uznane jako tzw. Końce Świata. PRAWDA informuje o tym z detalami, bez znajomości których każda nasza życiowa decyzja, tak w życiu osobistym, jak społecznym, jest obarczona niewybaczalnym błędem.


Zatem przyswajajmy sobie PRAWDĘ póki czas i żyjmy NIĄ!


POLONEUM niniejszym wzywa wszystkie istoty rozumne do zapoznawania się z PRAWDĄ i życia z JEJ świadomością. Jednocześnie POLONEUM wzywa osoby etyczne, do przekazywania PRAWDY wszystkim pozostałym, aby w ten sposób pomóc naszej cywilizacji żyjącej pod pręgieżem ignorancji podźwignąć się z obecnego impasu moralnego i wejść na wyższy szczebel organizacji.

Siła PRAWDY jest ogromem o kosmicznych proporcjach, a sama JEJ świadomość wyzwala u ludzi moc usuwania uczucia wszelkiego strachu. PRAWDA jest bowiem wcieleniem DOSKONAŁEJ MIŁOŚCI, największej ze wszystkich sił istniejących w Kosmosie, i zawsze gdy większość ludzi ogarnia swoim rozumem, jednocześnie biorąc sobie do serca, niebezpieczeństwo globalnego kataklizmu jest minimalizowane. A nie ma żadnego powodu, aby nie dążyć do jego całkowitego wyeliminowania.
Na koniec warto zapamiętać, że siła PRAWDY tkwi w JEJ nieomylności, co jest potwierdzone przez millenia doświadczenia POL LJELICH, ciągle aktualnego w poniższych wybranych maksymach:


Łamanie logiki jest sprzeczne z PRAWDĄ.

Kto pierwszy użył narzędzia zbrodni, ten jest winien zbrodni.

Kto wskazuje palcem na innych, sam jest trzykrotnie bardziej winny.

Dążenie do zemsty jest nieetyczne i świadczy o nieznajomości PRAWDY.

Zatajanie informacji istotnej dla bezpiecznej egzystencji świadczy o nieznajomości PRAWDY.

Fizyczna śmiertelność jest dowodem na nieznajomość PRAWDY, w związku z czym żaden śmiertelnik nie może uzurpować sobie praw nad innym śmiertelnikiem.


Silni w PRAWDZIE wspierajmy powszechną dezinfominację.


Z Serdecznym Pozdrowieniem

Stanisław POLJEL, ON,
POLONEUMZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998