MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

DEFINICJAETYMOLOGIA

jest to
niezainfominowana
Nauka,
WIEDZA NIEBIAN,
Twórców naszej cywilizacji.


Brzmienie słowa
pochodzi z ,
i jest znane m.in. z Przekazów
prakrytalnych, jako Pāla Vada,
Para Veda, oznaczających
Wiedza NIEBIAN,
Niebiańska Wiedza,
Niezrównana Wiedza.STANDARD   

STANDARD jest to norma działania, która wymaga bezwarunkowej i permanentnej bezemocjonalności w procesie myślenia opartego
konsekwentnie na zasadach LOGIKI i ELEMENTACH :


Normatyw ten pozwala systematycznie utrzymywać ścisłe stosowanie LOGIKI w przyjmowanych TMP, dając gwarancję regularnego osiągania wyższych poziomów ŚWIADOMOŚCI , co najprecyzyjniej
można uzyskać jedynie stosując ALGORYTM .
jest to weryfikacja informacji przeprowadzana zgodnie ze STANDARDEM , czyli w oparciu o myślenie bezemocjonalne .
Proces wymaga bezwarunkowego i permanentnego przestrzegania wszystkich aktualnych TMP oraz ICH bieżącej aktualizacji poprzez skanowanie, konfrontację i dezinfominację informacji z całej dostępnej Bazy Danych, a dlatego nie został on jeszcze dopracowany do końca, ponieważ ludzki umysł nie jest w stanie tak bezbłędnie działać z powodu fizjologicznych uwarunkowań mózgu.
z pełną gwarancją przestrzegania normatywu ścisłego stosowania LOGIKI w przyjmowanych TMP, powstanie dopiero w momencie stworzenia i wprowadzenia do akcji ALGORYTMU , będącego już w trakcie realizacji przez te programy i projekty Rodziny Organizacji POLONEUM.
SYMBOLE    


Od zarania dziejów wszystkich kultur ludzkiej cywilizacji symbole przedstawiają model fizyki Kosmosu, czyli
podstawę wiedzy o świecie postrzegalnym przez zmysły. Współczesna nauka już to wykazuje, że Galaktyka stanowi pełną
reprezentację tego modelu, będąc energetycznie aktywną strukturą kosmiczną złożoną z materii permanentnie ekspandującej
z Jej Centrum, czego efektem jest tzw. grawitacja oraz symetrycznie i rotacyjnie rozprzestrzeniające się ramiona gwiezdne.


ZNAK DARMA / DAR MOCY


Jest to ilustracja materii rotującej wokół centrum Galaktyki w formie strumieni stamtąd emitowanych, tworząc toroidalną
strukturę fizyczną, którą mają również wszystkie gwiazdy i planety, i dlatego przedstawianą jako gwiazda z symetrycznie
rozłożonymi ramionami, zawsze w liczbie parzystej i niepodzielnej przez 3, dla unaocznienia Elementu Dwubiegunowości.

STUPA/PIRAMIDA/KOPIEC

Niezależnie od swojej roli wyznaczonej przez daną kulturę, jest to trójwymiarowy model fizyki świata, a konkretnie umowna wizualizacja ekspansji materii emitowanej z centrów Galaktyki i wszystkich planet, powszechnie odczuwalnej jako tzw. grawitacja. A ponieważ materia ekspanduje również z każdej swojej cząstki, co przejawia się jako fale promieniowania o różnorodności parametrycznej przekraczającej zdolność percepcyjną nie tylko naszych zmysłów, ale i wszelkich instrumentów mierniczych, Fizyka ta jest tak trudna do zrozumienia i opisu, że Nauka do dziś nie ma definicji tego zjawiska, ze wszystkimi tego konsekwencjami dla całej naszej cywilizacji.

SERCE/OTWARTOŚĆ/MIŁOŚĆ

Jest to wizualizacja Wszechogarniającego Elementu , , którego forma jest odwrotnością Stupy, czyli w tym sensie stanowi dopełnienie kształtu toroidu Galaktyki, będąc jednocześnie opisem Przesłania , czyli SŁACHY, na co wskazują zapisy prakrytalne, jak np. sanskrycki i tamilski UM, elijskie i palijskie P, łączące w sobie kształty mózgu i serca.
W związku z powyższym POLONEUM przyjęło , że SERCE POLONEUM swoją formą definiuje STANDARD , wymagający dyscypliny w procesie myślenia, aby wykluczać z niego emocję.
MANTRA/MĄDROŚĆ


Jest to dźwiękowe Przesłanie , czyli przekaz SŁACHY. Wszystkie mantry są starożytnymi przekazami informacji merytorycznej o świecie, tym cenniejszymi, że w brzmieniu zbliżonym do , i dlatego AKADEMIA podaje w Przekazach ich tłumaczenia na współczesne języki w celu umożliwienia odzyskania świadomości tym kulturom, które ją kompletnie zatraciły i w związku z czym stanowią rosnące zagrożenie dla tej planety i egzystencji naszej cywilizacji. Poniżej są tłumaczenia mantr kluczowych dla kultury indyjskiej i chińskiej.

UM MONI PEDMEHUM

Jest to kultywowany w Kulturze chińskiej Przekaz o początku Kosmosu i Życia, którego tłumaczenie na współczesny Język Polski w oparciu o Rdzenie słów brzmi następująco:
MYŚLMY O PODMUCHU, CO TRWA PO RDZENNYM WYDMUCHU.

UM TARE TUTTARE TURE SWAHA

Jest to kultywowany w Kulturze indyjskiej Przekaz o początku ludzkiej cywilizacji, którego tłumaczenie na współczesny Język Polski w oparciu o Rdzenie słów brzmi następująco:
ZROZUM TARĘ, TĘ TARĘ, KTÓRĄ WIEDZIE
SŁACHA

OM BHOOR BHUVAH SVAH TAT SAVITUR VARENYAM, BHARGO DEVASYA DHIMAHI DHIYO YONAH PRACHODAYAT

Pieśń ta, zwana w sanskrycie 'bajan', wym. 'wedzian', to rodzaj 'mantry'/'mądrości', oddający cześć naszym
Światłym Protoplastom, NIEBIANOM/PALJAKOM/BUROM, czyli naszym LJELIM, za doskonałość ICH WIEDZY,
. To niezwykle cenny Przekaz z Kultury indyjskiej, o początkach SŁACHY, czyli Misji SŁAWÓW
na tej planecie. SŁAWY i ICH późniejsi następcy i jeńcy, pozbawieni już świadomości ,
'Słowianie', byli, jak słychać, ludzkimi 'Posłańcami' PALJAKÓW/NIEBIAŃSKICH ISTOT, dlatego też zwanych
SŁACHA. Oto tłumaczenie z brzmienia Rdzeni słów:
WIEMY, ŻE NIEBIANIN TO TY, NASZ SŁACHA, TA ISTOTA CO WSZYSTKO ROZUMIE, BARDZO CHCEMY DZIAŁAĆ JAK TY, PROSIMY UDZIEL NAM SWOJEJ WIEDZY.

EK ONG KAR SAT GURU PRASAD, SAT GURU PRASAD EK ONG KAR

Ten 'bajan' przekazuje fragment 'mantry'/'mądrości', WIEDZY NIEBIAN/PALJAKÓW, , który po przyjęciu
za , zmienia negatywizmy w pozytywizmy w naszym myśleniu. Kultywowany w Kulturze indyjskiej Przekaz ten
tłumaczony jest z sanskrytu na wiele sposobów, ale Rdzenie słów wyjaśniają to brzmienie jednoznacznie:

OGARNIA NAS W JEDNOŚĆ ZE SOBĄ, BYT ZE ŚWIADOŚCIĄ , OGARNIA NAS

MA AMBA LALITHA DEVI PARASHAKTI SUNDARI NAMASTASYAI NAMO NAMAH

To jest Hymn ku czci Czlonkini Rodu LJELICH, która wg Wedyzmu ma esencjonalny wkład w rozwój naszej ludzkiej cywilizacji, począwszy od utworzenia całej Galaktyki i tej Planety z ekspandującej materii dzięki wykorzystaniu
, WIEDZY NIEBIAN/PALJAKÓW. Informacja ta sprzyja przyjęciu tego , że ekspansja materii jest
niepodważalnym faktem i stanowi podstawę dla naszej Fizyki, który to pogląd jest kultywowany w Kulturach
tybetańskich w formie Mantr, w których ten Przekaz jest zapisany szeroko w sanskrycie i Rdzenie słów wyjaśniają
jego brzmienie jednoznacznie. Poniżej jest tylko niewielki fragment tekstu, którego całość jest w tej Publikacji PEACE:

BOSKA MAMA Z LJELICH JEST OBECNA WSZĘDZIE I ŻYJE ZAWSZE W KAŻDYM Z NAS

RA MA DA SA, SA SEY SO HANG

Ten 'bajan' jest uzupełnieniem głównej 'mantry'/'mądrości', WIEDZY NIEBIAN/PALJAKÓW, , UM MONI PEDMEHUM, która jest wykładem na temat Fizyki Kosmosu, a konkretnie o ekspandującej materii i wynikających
z tego faktu konsekwencjach reprezentowanych przez układy struktur materialnych połączonych ze sobą kosmykami
fal energii emitowanej i przenoszonej przez cząstki na każdym poziomie wymiarowym, włącznie z niepostrzegalnymi
przez nasze zmysły i nawet najprecyzyjniejsze urządzenia. Ten Przekaz jest zapisany we wszystkich prakrytach i
Rdzenie słów wyjaśniają jego brzmienie jednoznacznie. Poniżej jest tłumaczenie tego tekstu na język polski:

SŁOŃCE KSIĘŻYC ZIEMIA KOSMOS, TO CZĘŚCI EKSPANDUJĄCEJ MATERII


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998