MY NIEBIANIE PLANAŻ SŁACHA PLANETA POLONEUM PEACE AKADEMIA PRAWDA TIIT XLF BIBLIOTEKA PROGRAMY PROJEKTY RÓD POLE KONTAKT

ponowne przemyślenie dziedzictwa naukowego
TIIT® TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd.

TRANS-DYSCYPLINARNA   IMPLEMENTACJA   INFORMACYJNEJ   TECHNOLOGIIPRZEGLĄD NAUKI


DOM 

MISJA 

STRUKTURA 

WSPÓŁPRACA 

KONCEPTUALIZACJA 

OCHRONA WI 

WIADOMOŚCI 

ASTRONOMIA
CHEMIA
NAUKA O ZIEMI
NAUKA O ŻYCIU
NAUKA O MATERIAŁ.
FIZYKA

ANTROPOLOGIA
STUDIA  ŁĄCZNOŚCI
EKONOMIA
EDUKACJA
GEOGRAFIA
HISTORIA
PRAWO
LINGWISTYKA
POLITOLOGIA
ADMINISTRACJA PUBL.
PSYCHOLOGIA
SOCJOLOGIA

INFORMATYKA
TEORIA DECYZJI
TEORIA GIER
TEORIA INFORMACJI
LOGIKA
MATEMATYKA
STATYSTYKA
TEORIA SYSTEMÓW

ANTROPOZOOLOGIA
NAUKI STOSOWANE
ARCHEOLOGIA
TECHNOLOGIA KOMP.
ELEKTRONIKA
ENERGETYKA
INŻYNIERIA
ŚRODOWISKO
MEDYCYNA
NANOTECHNOLOGIA
NAUKI NUKLEARNE

OKULTYZM
PARANAUKA
TEOLOGIA

 ARCHITEKTURA GM

 BIOKONST

 WYDARZENIA

 PROJEKTY

 PRZEGLĄD

 TEORIA AR

 KONTAKT_Z_NAMI

EWALUACJA INFOMINACJI W NAUCE


METODOLOGIA INDEKSU TIIT (TIITX)

Nasza cywilizacja ma podstawowe problemy z wytwarzaniem i utrzymywaniem wysokiej jakości informacji oraz przetwarzaniem jej w czystości od zakłóceń, które zmieniają ją w infominację. TIIT opracował swój własny indeks, Indeks TIIT czyli TIITX, aby dosłownie "jednym rzutem oka" móc ocenić poziom zainfominowania informacji w danej dziedzinie naukowej. W zwięzłej formie, posługując się szkolnym systemem ocen od jedynki do piątki, TIITX wskazuje główne obszary podlegające naruszeniom zasad KUDOS lub innego rodzaju infominacji.
Analiza TIIT dowodzi, że w Wieku Informacji infominacja jest największym pojedyńczym zagrożeniem dla istnienia naszej cywilizacji. TIIT twierdzi, że ma ogromne znaczenie dla naszej cywilizacji skupić się nad badaniem tego zjawiska, a znalezienie najlepszego sposobu powstrzymywania jego rozprzestrzeniania się jest potrzebne w trybie pilnym.

TIIT ocenił wszystkie dziedziny naukowe pod względem infominacji, oznaczając każdą z nich indeksem wg tej tabeli.
Działalność każdej dziedziny została oceniona pod kątem Kodeksu Etyki TIIT (TOE) oraz Norm Mertona, czyli KUDOS.
TIITX jest wynikiem końcowym procesu TIIT oceny infominacji, który wskazuje poziom i inne parametry infominacji. Technicznie TIITX jest liczbą całkowitą w skali od 5 (maksimum) do 1 (minimum).
Dla każdego TIITX przyjęto wartości TIITn i kolor wg tego kodu:

zieleń
seledyn
żółty
pomarańczowy
czerwony

Do obliczania wartości TIITX przyjęto następującą matrycę:

          M[R,A,I] C [K,P]  =  M × C

|   |  |  |   |   |  ||

|   |  |  |   |   |  |V

|   |  |  |   |   | V        Wartość Całkowita TIITX

|   |  |  |   |  V P - Stronniczość Polisy ----> 0 lub 1 (dobrze)

|   |  |  |  V  K - Respekt dla KUDOS --> 1 do 5 (najwyższy)

|   |  | V  C - Wartość Kontekstu Dziedziny = KP

|   | V I - Intencja Względem Meritum ----> 0 lub 1 (dobrze)

|  V A - Świadomość Założeń ---------------> 0 lub 1 (dobrze)

V R - Poziom Techniki Badań -----------> 1 do 5 (najwyższy)

M - Wartość Meritum Dziedziny = R(A+I)

Objaśnienia:

M - Wartość Meritum Dziedziny - miara zbieżności założeń Dziedziny z
       Elementami .
R - Poziom Techniki Badań - jakość stosowanych w Dziedzinie metodologii - ich
      celowość, kierunek, zakres i technologie.
A - Świadomość Założeń - zbieżność tez i tematów prac badawczych Dziedziny
      z każdym z Elementów Pierwotnych: ,,,,,,.
I - Intencja Względem Meritum - przyczyna odchyłek Dziedziny od każdego z
      ,,,,,,. a formalnie, czy to wynik premedytacji, czy nie.
C - Wartość Kontekstu Dziedziny - obiektywna przydatność Dziedziny dla
      poznawania Elementów przez ludzką społeczność.
K - Respekt dla KUDOS - poprawność etyczna Dziedziny, formalna zgodność Jej
      założeń z każdym z 5-ciu komponentów KUDOS.
P - Stronniczość Polisy - czy stronniczość w działalności naukowo-badawczej
      (R&D) Dziedziny wobec KUDOS z premedytacją, czy nie.

Do szczegółowego opisu Elementów powyższej Matrycy zastosowano następującą symbolikę:

SYMBOL (Elementu Matrycy)indeks Dziedziny Naukowej (ocena)

Przykłady:

M (Wartość Meritum Dziedziny)Administracja Publiczna(6) = MSS10(6)

C (Wartość Kontekstu Dziedziny)Informatyka(4) = CFS1(4)


Proces ewaluacji TIITX składa się z czterech następujących etapów:

------------------------------- ETAP 1 --------------------------------

M jest oceniane wg następujących kryteriów:
---> Ewaluacja R, przypisanie wartości od 1 do 5, gdzie Rmax = 5.
---> Ewaluacja A, ocena poziomu zaznajomienia z M, wartość '1' za dostateczny lub '0' za
      niedostateczny.
---> Ewaluacja I ocena przyczyny niezaznajomienia z M, wartość '0' za premedytację lub
      '1' za błąd w sztuce.
---> Obliczenie wartości M wg równania:

M = Rexp(A+I)

w związku z czym:

Mmin = 1(0+0) = 1

Mmax = 5(1+1) = 25

------------------------------- ETAP 2 --------------------------------

Ewaluacja C, czyli ocena przydatności przesłania Dziedziny dla społeczeństwa wg następujących kryteriów:

---> Ewaluacja K, przypisanie wartości od 1 do 5, gdzie Kmax = 5. Każdy z 5 komponentów
      KUDOS ma wartość 1 za 'brak uchybień' lub 0 za 'uchybienia', sygnalizowane też w
      tekście przez . Wyjątek stanowi Oryginalność, której TIIT arbitrarnie przypisał stałą
      wartość1.
---> Obliczenie sumy K = K+U+D+1+S, Kmax = 5, Kmin = 1.
---> Ewaluacja P, wartość 1 za 'brak uchybień' lub 0 za 'uchybienia' ().
      P wskazuje na zbieżność z , a w związku z tym przydatność przesłania Dziedziny
      dla agendy ludzkiej cywilizacji.
---> Obliczenie wartości C wg równania:

C= KexpP = KP

w związku z czym:

Cmin = 1exp0 = 10 = 1

Cmax = 5exp1 = 51 = 5

------------------------------- ETAP 3 --------------------------------

Zadaniem tego Etapu jest zestawienie wyników z poprzednich Etapów w następującej matrycy:

TIITX => M[R,A,I] × C[K,P]

W tym celu oblicza się wartości TIITX dla każdej ocenianej dyscypliny wg równania:

TIITXn = Mn × Cn

      zatem:

Mmin × Cmin = 1

Mmax × Cmax = 125

      wówczas:

M × C = 1 do 25
M × C = 26 do 50
M × C = 51 do 75
M × C = 76 do 100
M × C = 101 do 125

TIITX oznacza poziom infominacji w analizowanej teorii lub dziedzinie naukowej, czyli w sposób przejrzysty pokazuje stopień nieortodoksyjności danej dyscypliny naukowej w stosunku do jej pierwotnej roli. Jest to wskaźnik poziomu błędu w jej zarządzaniu i zdatności do osiągania założonych celów.

------------------------------- ETAP 4 --------------------------------

Przypisanie wartości TIITX ocenianej dyscyplinie naukowej, poprzez uśrednienie wartości TIITXn uzyskanych w ETAPIE 3, oraz zaokrąglenie ułamków do wartości całkowitych > 0,5 = 1. Wartość końcową TIITX uzyskuje się jak w przykładzie poniżej:

( + + ) / 3 =
( + + ) / 3 =


FORMUŁA INDEKSU TIIT (TIITX)

(przykład)

Następujący przykład pokazuje w jaki sposób wartości Indeksu TIIT uzyskane w ETAPIE 4 powyżej są przypisywane danej sub-dyscyplinie:

   DZIEDZINA NAUKI 3 (liczba sub-dyscyplin)

25[5,1,1] 3[3,1]  =  075     SUB-DYSCYPLINA 1

03[3,0,1] 3[3,1]  =  009     SUB-DYSCYPLINA 2

16[4,1,1] 1[5,0]  =  016     SUB-DYSCYPLINA 3

|   |  |  |   |   |  ||

          M[R,A,I] C [K,P]  =  M × C

|   |  |  |   |   |  ||

|   |  |  |   |   |  |V

|   |  |  |   |   | V        Wartość Całkowita TIITX

|   |  |  |   |  V P - Stronniczość Polisy ----> 0 lub 1 (dobrze)

|   |  |  |  V  K - Respekt dla KUDOS --> 1 do 5 (najwyższy)

|   |  | V  C - Wartość Kontekstu Dziedziny = KP

|   | V I - Intencja Względem Meritum ----> 0 lub 1 (dobrze)

|  V A - Świadomość Założeń ---------------> 0 lub 1 (dobrze)

V R - Poziom Techniki Badań -----------> 1 do 5 (najwyższy)

M - Wartość Meritum Dziedziny = R(A+I)
OGÓLNA UWAGA O PRZESTRZEGALNOŚCI

Ze względu na wymogi TOE, TIIT ma obowiązek oznaczyć informację, którą podejrzewa o znaczne zainfominowanie i podjąć niezbędne kroki, aby ostrzec o tym fakcie wszystkich użytkowników, starając się w ten sposób skutecznie powstrzymać obieg infominacji.
TIIT stara się pokazywać drogę w celu osiągnięcia optymalnego poziomu ogólnej organizacji społecznej, krok po kroku, wg rozważań Planu Strategicznego.


DEFINICJE


ETYKA

Podejście TIIT do złożonego problemu postępowania etycznego jest zawarte w Informacji O Firmie.
Filozofia Etyki ma kluczowe znaczenie dla TIIT w dążeniu do kontroli infominacji a tym samym utrzymaniu etosu naukowego.
TOE to kluczowy punkt odniesienia w procesie ewaluacji dezinfominacji, gdy poszukiwana jest wartość próbki kontekstu.
W przypadku dziedziny nauki TIITX ocenia wartość zasług tej dziedziny i kontekstu, którego częścią jest zgodność dziedziny z etyką.
W szczególności, średnia wartość TIITX danej dziedziny nauki może zostać w znacznym stopniu obniżona, jeśli okaże się, że ogólna działalność dziedziny narusza TOE.


INFORMACJA

Koncepcyjnie, informacja jest przesyłaną wiadomością.
W bardziej ścisłym sensie technicznym, informacja jest to sekwencja symboli, które mogą być interpretowane jako wiadomości. W najbardziej ogólnym ujęciu, jest to wszelkiego rodzaju wydarzenie, które wpływa na stan dynamiczny systemu, to znaczy systemu reaktywnego, czyli takiego, który odpowiada/reaguje na informację zewnętrzną.


KUDOS

KUDOS jest akronimem opartym na NORMIE MERTONA, używany do określenia zasad, które powinny definiować naukę i nadawać kierunki badaniom naukowym w każdym czasie.
Zasady KUDOS wymagaja, aby etos naukowy był regulowany przez Komunalizm, Uniwersalizm, Dobrowolność, Oryginalność oraz Sceptycyzm. We wspólczesnej debacie akademickiej definicja ta jest używana najczęściej.

1. Komunalizm, Charytatywność
          Wyniki badań naukowych są wspólną własnością całego społeczeństwa.

2. Uniwersalizm
          Wszyscy mogą przyczynić się do nauki, niezależnie od etniczności, płci i kultury.

3. Dobrowolność
          Instytucjonalnym celem nauki jest uznanie, a nie zysk.

4. Oryginalność
          Twierdzenia naukowe muszą wnosić coś nowego.

5. Sceptycyzm
          Twierdzenia naukowe muszą być dostępne dla krytycznej analizy o każdym czasie.


SYSTEM

System jest zestawem interakcji lub współzależnych elementów tworzących jedną calość lub zestaw elementów (często zwanych "komponentami") i relacji, różniących się od relacji z zestawu lub jego elementów do innych elementów lub zestawów.
System jest uważany jako dynamiczny, jeżeli reaguje nie tylko na bieżące zdarzenia, ale i te w związku z historią wcześniejszych zdarzeń.


TIIT INDEX (TIITX)

TIITX to ostateczny wynik procesu ewaluacji infominacji TIIT i pokazuje poziom i inne parametry infominacji.
TIITX naukowej sub-dyscypliny lub działu jest oceniany w ETAPIE 3 procesu ewaluacji.
Ostateczna wartość TIITX dziedziny nauki jest ustalana w ETAPIE 4 powyżej.
Technicznie, TIITX jest liczbą całkowitą w skali od 1 do 5 (najlepsza jakość badanej próbki lub najniższa infominacja).
Znacznik kolorowy jest przypisany następującym liczbom całkowitym:
1 = czerwony , 2 = pomarańczowy , 3 = żółty , 4 = seledynowy , 5 = zielony .


INDEKS TIIT W NAUCE


NAUKI PRZYRODNICZE


ASTRONOMIA

CHEMIA

NAUKA O ZIEMI

NAUKA O ŻYCIU

NAUKA O MATERIAŁACH

FIZYKANAUKI SPOŁECZNE


ANTROPOLOGIA

STUDIA ŁĄCZNOŚCI

EKONOMIA

EDUKACJA

GEOGRAFIA HUMANISTYCZNA

HISTORIA

PRAWO

LINGWISTYKA

POLITOLOGIA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PSYCHOLOGIA

SOCJOLOGIANAUKI ŚCISŁE


INFORMATYKA

TEORIA DECYZJI

TEORIA GIER

TEORIA INFORMACJI

LOGIKA

MATEMATYKA

STATYSTYKA

TEORIA SYSTEMÓWNAUKI STOSOWANE


ANTROPOZOOLOGIA

NAUKA STOSOWANA

ARCHEOLOGIA

TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA

ELEKTRONIKA

ENERGETYKA

INŻYNIERIA

ŚRODOWISKO NATURALNE

MEDYCYNA

NANOTECHNOLOGIA

NAUKI NUKLEARNENAUKI RÓŻNE


OKULTYZM

PARANAUKA

TEOLOGIAEWALUACJA NAUK


NAUKI PRZYRODNICZE

     NAUKI PRZYRODNICZE   117


Nauki Przyrodnicze są kluczem do podstawowej wiedzy o naszym otoczeniu i ich zadaniem jest określenie jakości naszego postrzegania natury, w celu uzyskania możliwie bliskiego obrazu świata.
Błędy w Naukach Przyrodniczych są bezlitosne i kładą się długim cieniem na wszystkie dziedziny naszego życia. Każdy błąd popełniony tutaj jest natychmiast powielany w całej pozostałej nauce i filozofiach, i w konsekwencji wpływa negatywnie na wyniki ich dociekań. Żadna filozofia, czy też okrągłe słowa nie zastąpią odkryć poczynionych w Naukach Przyrodniczych. Zadziwiające jest to jak powoli ludzkość uczy się tej prostej prawdy. Generalnie niski wskaźnik Indeksu TIIT dla wszystkich Nauk Przyrodniczych odzwierciedla ten właśnie fakt i wskazuje na konieczność walki z infominacją, która ma głęboki wpływ na nasze badania na każdym poziomie informacyjnym.

  ASTRONOMIA (NS1) 15


16[4,1,1] 5[5,1]=080 RADIO-ASTRONOMIA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 ASTRONOMIA PODCZERWIENI

25[5,1,1] 5[5,1]=125 ASTRONOMIA OPTYCZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 ASTRONOMIA ULTRAFIOLETOWA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 ASTRONOMIA ROENTGENOWSKA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 ASTRONOMIA PROMIENIOWANIA GAMMA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ASTRONOMIA POZA EM SPEKTRUM

04[4,0,1] 5[5,1]=020 MECHANIKA NIEBIOS

04[4,0,1] 1[4,0]=004 ASTRONOMIA TEORETYCZNA

04[4,1,0] 5[5,1]=020 ASTRONOMIA SŁOŃCA

04[2,1,1] 1[5,0]=004 NAUKA PLANETARNA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ASTRONOMIA GWIAZD

05[5,0,1] 4[4,1]=020 ASTRONOMIA GALAKTYKI

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ASTRONOMIA EXTRAGALAKTYCZNA

05[5,0,1] 3[3,1]=015 KOSMOLOGIA

Astronomia składa się z następujących głównych kategorii: Astronomii Obserwacyjnej, Astronomii Teoretycznej oraz dziedzin interdyscyplinarnych. Głównym źródłem infominacji jest niezdolność Astronomii Teoretycznej do opracowania spójnego modelu Wszechświata i uparte odrzucanie koncepcji takich jak np. teoria Marka McCutcheon'a o rozprężającym się atomie. Podczas gdy astronomia obserwacyjna dokłada wszelkich starań, aby dostarczyć rzetelne dane, teoretycy wypowiadają się za wszystkich i oficjalnie przyjmują empirycznie niepotwierdzone lub wręcz fałszywe teorie, często nawet nie zadając sobie trudu, aby szukać zgody swoich kolegów biorących udział w badaniach.
W szczególności, przyjęcie teorii Big Bangu () kosztem teorii Elektrycznego Wszechświata, i kompletne pominięcie Prawa PPP, jest poważnym naruszeniem KUDOS (), oraz Elementów , i co ma bardzo poważne konsekwencje dla całej nauki, daleko wykraczające poza samą astronomię, wpływając bezpośrednio na rozwój naszej cywilizacji.


CHEMIA (NS2) 10

25[5,1,1] 4[4,1]=100 CHEMIA ANALITYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 BIOLOGIA CHEMICZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 CHEMIA NIEORGANICZNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 CHEMIA MATERIAŁÓW

04[4,0,1] 3[3,1]=012 NEUROCHEMIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 CHEMIA NUKLEARNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 CHEMIA ORGANICZNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 CHEMIA FIZYCZNA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 CHEMIA TEORETYCZNA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 BIOCHEMIA

Wymienione w powyższej tabeli dyscypliny chemii reprezentują również wiele interdyscyplinarnych dziedzin tej nauki. Dziedziny te to Agrochemia, Astrochemia (Kosmochemia), Chemia Atmosfery, Inżynieria Chemiczna, Biologia Chemiczna, Chemio-Informatyka, Elektrochemia, Chemia Ochrony Środowiska, Chemia Smaku, Femtochemia, Chemia Przepływów, Geochemia, Zielona Chemia, Histochemia, Historia Chemii, Chemia Uwodornienia, Immunochemia, Chemia Morska, Materiałozawstwo, Chemia Matematyczna, Mechanochemia, Chemia Medyczna, Biologia Molekularna, Mechanika Molekularna, Nanotechnologia, Chemia Produktów Naturalnych, Winiarstwo, Chemia Związków Metaloorganicznych, Petrochemia, Farmakologia, Fotochemia, Chemia Fizyki Organicznej, Phytochemia, Chemia Polimerów, Radiochemia, Chemia Półprzewodnikowa, Sonochemia, Chemia Supramolekularna, Chemia Powierzchni, Chemia Syntetyczna, Termochemia i wiele innych.
Głównym źródłem infominacji, jest tutaj ignorancja Elementów i objawiająca się jako szeroki strumień skażonych danych płynących z innych dziedzin. Szczególnie szkodliwe jest przyjęcie przez Fizykę wadliwego modelu atomu (), oraz generalnie nieprawidłowego modelu funkcjonowania komórki () przez Biologię.
Należy również zauważyć, że na Chemię jest olbrzymie zapotrzebowanie przemysłu światowego, a zatem jest ona bardzo podatna na stronniczość pod wpływem nacisków z tej strony. Najczęściej polega to na naruszaniu punktów 1 (K) i 3 (D) KUDOS, z tym, że TIIT nie uznaje ich za Intencjonalne Względem Meritum (I), a jedynie jako Nieświadomość Założeń (A).


NAUKA O ZIEMI (NS3) 7

16[4,1,1] 4[4,1]=064 NAUKI O ATMOSFERZE

04[4,1,0] 1[4,0]=004 GEOLOGIA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 GEOFIZYKA I GEODEZJA

04[4,0,1] 5[5,1]=020 GLACJOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 OCEANOGRAFIA

25[5,1,1] 1[5,0]=025 GEOGRAFIA FIZYCZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 NAUKA O GLEBIE

Dyscypliny w powyższej tabeli reprezentują następujące działy wiedzy interdyscyplinarnej: Antroposferę, Astenosferę, Biosferę, Oceanografię Chemiczną, Klimatologię Skorupy Ziemskiej, Kriosferę, Jądro Ziemi, Płaszcz Ziemi, Geologię Ekonomiczną, Edafologię, Inżynierię Geologii, Geologię Środowiska Naturalnego, Egzobazę, Egzosferę, Gemologię, Geochemię, Geochronologię, Geograficzne Systemy Informacyjne, Geografię, Geoinformatykę, Geomagnetykę, Geomikrobiologię, Geomorfologię, Geosferę, Geostatystykę, Globalny System Pozycjonowania (GPS), Globalne Systemy Nawigacji Satelitarnej (GNSS), Heterosferę, Geologię Historyczną, Homosferę, Hydrogeologię, Hydrologię, Hydrosferę, Jonosferę, Limnologię, Litosferę, Magnetosferę, Wypusty Płaszcza Ziemi (), Biologię Morską, Geologię Morską, Geofizykę Morską, Mezopauzę, Mezosferę (), Meteorologię, Mikropaleontologię, Fizykę Mineralną, Mineralogię, Górnictwo, Noosferę, Rdzeń Zewnętrzny (), Warstwę Ozonową, Paleooceanografię, Paleoklimatologię, Paleogeografię, Paleontologię, Palinologię, Gleboznawstwo, Pedosferę, Geologię Naftową, Petrologię, Geodezję, Oceanografię Fizyczną, Planetarną Warstwę Graniczną, Geologię Planetarną, Tektonikę Płyt (), Geologię Czwartorzędu, Teledetekcję I Fotogrametrię, Sedymentologię, Sejsmologię, Przestrzenne Systemy Wspomagania Decyzji, Stratygrafię, Stratopauzę, Stratosferę, Geologię Strukturalną, Tektonikę (), Termopauzę, Termosferę, Tropopauzę, Troposferę, Turbopauzę, Wulkanologię i wiele innych w rozwoju.
Dziedzina ta jest zainfominowana, przez strumień wadliwych danych pochodzących z Astronomii Teoretycznej, a w szczególności z modelu Wszechświata oparty na Big Bangu (). Innymi źródłami infominacji jest Fizyka ze względu na model atomu Bohra (), niezgodny z Teorią McCutcheon'a oraz inne nauki przyrodnicze, w których przyjęto wadliwy ewolucyjny model rozwoju życia na Ziemi, będący naturalną konsekwencją nieświadomości Prawa PPP,
Nauka o Ziemi narusza KUDOS w punktach 1 (K), 2 (U) i 5 (S.) Infominacja, która najpoważniej zakłóca obieg informacji w tej dziedzinie, to wadliwy fizyczny model planety. Wbrew wszystkim wskazaniom sejsmografów i wbrew kosmologii opartej na modelu rozprężającego się atomu, geografia fizyczna z uporem twierdzi, że Ziemia jest kulą wypełnioną płynnymi warstwami lawy (), z ciężkim niklowym jądrem w centrum (). Wskazania instrumentów wykazują tymczasem ponad wszelką wątpliwość, że planeta nasza jest sferą, a precyzyjniej - pustym w środku toroidem. Tylko taka struktura uzasadnia wydawanie przez skorupę Ziemi dźwięków jak dzwon przy każdym uderzeniu. Skorupa ziemska jest w stanie ekspansji, rozciągając się kilkanaście centymetrów rocznie wzdłuż linii, które formują rodzaj klarownie zdefiniowanych płaszczyzn, ale bynajmniej nie "płyt" (), które w rozumieniu tektoniki, miałyby "napierać na siebie wzajemnie", a "napór" ten miałby uzasadniać wykrywane na nich naprężenia powierzchniowe i szereg innych efektów kinetycznych.
Tymczasem wszystkie te efekty fizyczne są w rzeczywistości jak najbardziej oczywistym, prostym do uzasadnienia i naturalnym skutkiem nieustannej ekspansji powierzchni planety od jej centrum. Dodajmy, ekspansji, której najważniejszym symptomem jest grawitacja. W samym centrum pustego wnętrza zamieszkiwanej przez nas planety znajduje się małe słońce, z którego ciągle wypływa materia w postaci elektronów i mniejszych cząstek, powstających w wymiarach podoptycznych, ekspandujących stamtąd do naszego wymiaru (). Model ten potwierdzają obserwacje np. Jowisza, w którego wnętrzu jeden z satelitów zarejestrował również małe słońce, widoczne poprzez otwór(!) na biegunie. Znakomity młody geograf australijski zademonstrował ten model w formie animacji komputerowej w oparciu o dużą bazę danych oceanograficznych, uwidaczniającą jak powstawały kontynenty z jednolitej powierzchni i dlaczego wszystkie mają wzajemnie kompatybilne linie brzegowe.
Planety są więc trójwymiarowymi falami, będącymi w ruchu rozprężającym ze stałym przyspieszeniem, wywołującym na ich powierzchniach złudzenie "przyciągania grawitacyjnego", czyli siły, której w istocie nie ma w przyrodzie, co dowodzi ponad wszelką wątpliwość 'Kopernik' naszych czasów w Jego 'The Final Theory'.
Przeciętny człowiek nie jest w stanie wyobrazić sobie mechaniki tego modelu, która umyka zmysłom, ponieważ my, obserwatorzy, również zbudowani jesteśmy z rozprężających się atomów, w związku z tym nie należy liczyć na jego rychłą dezinfominację.


NAUKA O ŻYCIU (NS4) 54

25[5,1,1] 3[3,1]=075 NEUROBIOLOGIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 ANATOMIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 BIOCHEMIA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 BIOKOMPUTERY

05[5,0,1] 3[3,1]=015 BIOKONTROLA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 BIODYNAMIKA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 BIOINFORMATYKA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 BIOLOGIA

25[5,1,1] 1[2,0]=025 BIOMATERIAŁY

05[5,0,1] 4[4,1]=020 BIOMECHANIKA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 BIOMEDYCYNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 BIOMONITORING

05[5,0,1] 4[4,1]=020 BIOFIZYKA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 BIOPOLIMERY

05[5,1,0] 3[3,1]=015 BIOTECHNOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 BOTANIKA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 BIOLOGIA KOMÓRKI

25[5,1,1] 1[1,1]=025 NEURONAUKA POZNAWCZA

05[5,1,0] 4[4,1]=020 NEURONAUKA KOMPUTACYJNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 BIOLOGIA KONSERWACYJNA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 BIOLOGIA ROZWOJU

04[4,0,1] 5[5,1]=020 EKOLOGIA

04[2,1,1] 4[4,1]=016 NAUKA O ŚRODOWISKU

04[4,1,0] 5[5,1]=020 ETOLOGIA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 BIOLOGIA EWOLUCYJNA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 GENETYKA EWOLUCYJNA

05[5,1,0] 1[1,1]=005 NAUKA O ŻYWNOŚCI

16[4,1,1] 3[3,1]=048 GENETYKA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 GENOMIKA

05[5,1,0] 1[2,0]=005 NAUKI O ZDROWIU

16[4,1,1] 4[4,1]=064 IMMUNOGENETYKA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 IMMUNOLOGIA

09[3,1,1] 3[3,1]=027 IMMUNOTERAPIA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 BIOLOGIA MARYNISTYCZNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 URZĄDZENIA MEDYCZNE

25[5,1,1] 5[5,1]=125 WIZUALIZACJA MEDYCZNA

16[4,1,1] 3[4,1]=064 MIKROBIOLOGIA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 BIOLOGIA MOLEKULARNA

05[5,0,1] 3[3,1]=015 NEUROETOLOGIA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 NEUROLOGIA

01[5,0,0] 1[1,1]=001 ONKOLOGIA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 OPTOMETRIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 PARAZYTOLOGIA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 PATOLOGIA

01[5,0,0] 3[3,1]=003 FARMAKOGENOMIKA

01[5,0,0] 1[1,1]=001 FARMAKOLOGIA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 FIZJOLOGIA

05[5,1,0] 2[2,1]=010 DYNAMIKA POPULACJI

05[5,1,0] 1[5,0]=005 PROTEOMIKA

05[5,1,0] 3[3,1]=015 NAUKA O SPORCIE

25[5,1,1] 3[3,1]=075 BIOLOGIA STRUKTURALNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 BIOLOGIA SYSTEMU

09[3,1,1] 5[5,1]=045 BIOLOGIA DZICZY

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ZOOLOGIA

Lista powyżej obejmuje wszystkie sub-dyscypliny, jednak należy pamiętać, że ze względu na dynamiczny rozwój tej dyscypliny i postęp badań, powstają wciąż nowe interdyscyplinarne działy tej wiedzy. Nauka o życiu to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych dziedzin współczesnej nauki, tak jak samo życie. Kontrowersje w jej badaniach przysparzają badaczom problemy na miarę życiowych filozofii, które są tutaj testowane codziennie, i nie ma żadnego autorytetu będącego w stanie zatwierdzić lub odrzucić je, za wyjątkiem samej tejże dziedziny, podczas gdy świat patrzy. Jest bardzo łatwo o złe wrażenie przy takiej ekspozycji, jednak TIIT, świadomy tych trudności, przyznał jej najwyższą z możliwych ocen, , biorąc pod uwagę kolosalne ilości infominacji pochodzącej z oficjalnie funkcjonujących teorii, które niepoddawane krytyce przytłaczają całą naszą naukę i w konsekwencji całą naszą rzeczywistość.

MATERIAŁOZNAWSTWO (NS5) 16

09[3,1,1] 1[4,0]=009 BIOMATERIAŁY

25[5,1,1] 5[5,1]=125 CERAMOGRAFIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 KRYSTALOGRAFIA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 MATERIAŁY ELEKTROMAGNETYCZNE

05[5,1,0] 5[5,1]=025 INŻYNIERIA KRYMINALISTYCZNA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA W KRYMINALISTYCE

25[5,1,1] 5[5,1]=125 NAUKA O SZKLE

25[5,1,1] 5[5,1]=125 CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁOWA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 METALOGRAFIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 METALURGIA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 MIKROTECHNOLOGIA

05[5,1,0] 5[5,1]=025 MATERIAŁY NANOTECHNOLOGICZNE

25[5,1,1] 5[5,1]=125 NAUKA O POWIERZCHNI

16[4,1,1] 5[5,1]=080 WZMOCNIONE MATERIAŁY TEKSTYLNE

16[4,1,1] 3[3,1]=048 REOLOGIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 TRYBOLOGIA

Ten dział byłby pracą na piatkę, ale panujące uprzedzenia w Biomateriałach, Inżynierii Kryminalistycznej i Materiałach Nanotechnologicznych (I = 0, P = 0), nie pozwoliły uzyskać najwyższej oceny, pomimo generalnego zrozumienia celu i wybitnych osiągnięć w większości pozostałych. W porównaniu z innymi działami wiedzy, Materiałoznawstwo świadczy jak najlepiej o całej ludzkości. Dzięki tej dziedzinie mamy materiały o bajecznych właściwościach, fantastycznych parametrach fizyko-chemicznych i niedoścignionej jakości, a myślą jesteśmy już w innych wymiarach.
Pozostaje tylko kwestia prawidłowego zagospodarowania tego daru nauki przez przemysł, co jednak niedomaga, ale to już nie jest w gestii tej nauki, a jest zależne od czynników zewnętrznych. Problem tutaj polega na tym, że w tym kierunku nasza cywilizacja osiągnęła wystarczająco wiele, żeby zatrzymać się i postarać przegrupować w kierunku na bio- i nanotechnologie.
Dokładnie nikt nie wie jaki impuls byłby potrzebny, aby taki zamiar urzeczywistnić, tym nie mniej, pozostaje to optymalną opcją dla dalszego rozwoju tej dziedziny, i najszczęśliwiej byłoby, gdyby taka inicjatywa wyszła właśnie stąd, z argumentami wprost z laboratorium.


FIZYKA (NS6) 15

25[5,1,1] 5[5,1]=125 AKUSTYKA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 AERODYNAMIKA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 MECHANIKA KLASYCZNA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 FIZYKA CIAŁA STAŁEGO

09[3,1,1] 5[5,1]=045 DYNAMIKA

25[5,1,1] 1[4,0]=025 ELEKTROMAGNETYZM

09[3,1,1] 4[4,1]=036 HYDRODYNAMIKA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 KINEMATYKA

05[5,1,0] 5[5,1]=025 FIZYKA MATEMATYCZNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 OPTYKA

01[5,0,0] 5[5,1]=005 FIZYKA PLAZMY

01[3,0,0] 1[3,0]=001 MECHANIKA KWANTOWA

01[1,0,0] 1[1,0]=001 RELATYWISTYKA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 STATYKA

25[5,1,1] 1[4,0]=025 TERMODYNAMIKA

Jako punkt odniesienia w procesie oceny powyższych dziedzin, a zwłaszcza ich wartości merytorycznej, TIIT przyjął teorię o rozprężającym się atomie. Jest to jak do tej pory najbardziej atrakcyjne spojrzenie na Fizykę, uwzględniające w należytym stopniu np. Element Ekspansywności , bez którego panuje w Fizyce słynne założenie o stałej prędkości światła (), i to pomimo przekonującej ewidencji o jego fałszywości uzyskanej niedawno przez badania w Hadronie. Inną konsekwencją niedostatecznego uwzględniania w fizyce Ekspansywności , tudzież Hierarchiczności, , to mnogość cząstek elementarnych i chaos panujący w ich definicjach.
W rzeczy samej wszystke one mogą być jedną i tą samą cząstką, będącą po prostu w stanie ekspansji z wymiaru podoptycznego. Nie można sprawdzić z całą pewnością jak jest w rzeczywistości za pomocą istniejących mikroskopów elektronowych, laserów oraz akceleratorów cząsteczkowych, których metodologia polega wyłącznie na rozbijaniu obserwowanych cząstek, co całkowicie zmienia stan fizyczny przedmiotu badań.
Tę wielką Infominację podtrzymuje brak oficjalnej debaty w środowisku na temat np. spontanicznego pojawiania się fotonów w próżni lub zdolności poruszania się dźwięku z prędkością światła i wyższych. Spowodowane to jest ograniczeniami licencyjnymi regulującymi przepływ informacji w takich dziedzinach jak np. Fizyka Plazmy, gdzie zarówno A=0 jak i I=0. Wskazuje to na niedostateczne uwzględnienie Elementów i , bez czego wszystkie podstawowe pojęcia stosowane we współczesnej Fizyce są niestety obarczone grubym błędem.
TIIT zdecydowanie uważa, że ich pełne uwzględnienie jest nie tylko kluczowe dla przyszłości Fizyki, ale i wszystkich Nauk Przyrodniczych w ogóle. Najwyższy możliwy w tych warunkach, indeks , Fizyka otrzymuje tylko w uznaniu za wysiłek i niejednokrotnie bohaterską postawą tych nielicznych naukowców, którzy z narażeniem reputacji, a często własnego życia, prowadzą walkę z infominacją szalejącą w ich dyscyplinach, pełnych błędnych teorii i zwykłych fałszerstw. Dzielni ci ludzie starają się chronić swoje dziedziny przed skutkami bezpośredniego wystawienia nauki na oddziaływanie infominacji. Najczęściej infominacja przejawia się jako zwyczajny brak zdrowego rozsądku, jak w przypadku oficjalnie przecież już uznanej za błędną teorii Newtona i jej osławionym "powszechnym ciążeniem", rzekomo będącym skutkiem enigmatycznej "siły grawitacji".
Wszystkie błędy logiczne w tej teorii obnażył wspomniany już 'Kopernik' naszego czasu w swym dziele 'The Final Theory' i można sobie tylko zadać pytanie: na co jeszcze czekają fizycy? Fragmentacja wiedzy, aczkolwiek niezbędna w rozwoju każdej dyscypliny, nie może odbywać się kosztem pryncypiów, bo prowadzi to do chaosu, jak zilustrował to 'Kopernik' naszego czasu poniżej:

Brak w Fizyce 'Teorii Ostatecznej' ('The Final Theory'), jak również np. teorii o ponadświetlnej prędkości osiąganej przez dźwięk, to te największe z całego szeregu gigantycznych infominacji w tej nauce, kluczowej dla naszej wiedzy o świecie. Stan ten wymaga korekty w trybie pilnym, ponieważ bez tego Fizyka nie może być uznana za naukę. To bardzo surowa ocena, ale jest to konsekwencja niekonsekwencji Fizyki w ustalaniu i przestrzeganiu własnego protokołu. A tak dzieje się w przypadku, gdy Fizyka nie chce przyjąć do wiadomości, że teoria Newtona jest obarczona merytorycznymi błędami, a przyjęta przez Einsteina niezmienność prędkości światła, i że jest ona największa w przyrodzie, to absurdy. To stąd wynika ogólny bałagan paraliżujący obecnie tak zainfominowaną bazę tej nauki, zwanej Teorią Standardową.
Jest fizyczną niemożliwością stworzyć na takiej infominacji solidny grunt teoretyczny dla pomyślnego rozwoju tej nauki i wykazał to wspomniany już 'Kopernik', który intuicyjnie wykorzystał wiedzę naszych Prominentnych Protoplastów, zawartą w Dziewięcioksiągu , i trafnie zilustrował tę tragedię ludzkości w diagramie przedstawionym powyżej.NAUKI SPOŁECZNE

     NAUKI SPOŁECZNE   149


Nauki Społeczne to precyzyjne narzędzie, najlepszy jaki kiedykolwiek stworzyliśmy instrument, do konstrukcji Cywilizacji Wyższego Rzędu. Niestety, Indeks wskazuje, że jeszcze nie potrafimy należycie się nim posługiwać. Jako cywilizacja dopiero wychodzimy z fazy embrionalnej struktur społecznych, fazy, w której nasza grupowa świadomość naszych celów jako globalnej społeczności jest tak niska, że dotychczas nawet nie pozwalała ustanowić tego kierunku studiów. Teraz jest to już faktem, a Nauki Społeczne nabierają rozmachu, w miarę jak z sukcesem rozwija się system nerwowy tej planety, Internet i jego odgałęzienia, które gwałtownie przenoszą naszą globalną łączność i wzajemne stosunki na następny poziom organizacyjny. Naturalnie poziom infominacji jest tutaj największy ze wszystkich dziedzin. Platon uważał, że ktoś kto nie zna Matematyki, nie powinien przychodzić do jego akademii, czyli brać się za naukę w ogóle. My dziś nie stawiamy tak wysokich wymagań naszym kadrom, więc naukowcy w dużym stopniu stereotypują i nie potrafią efektywnie wykorzystywać matematyki i logiki w swoich badaniach.
Jest to konsekwencja ostatniego "tysiąclecia ciemnych wieków", których, jak wykazała Nowa Chronologia, wcale nie było, więc zostaliśmy zmuszeni do udoskonalenia Nauk Społecznych w celu obrania kursu na przebudowę całego istniejącego systemu w wolną od infominacji cywilizację.

ANTROPOLOGIA (SS1) 18

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ANTROPOLOGIA RELIGII

04[4,0,1] 5[5,1]=020 ANTROZOOLOGIA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 ANTROPOLOGIA ARCHEOLOGICZNA

09[3,1,1] 5[3,1]=045 ANTROPOLOGIA BIOKULTUR

04[4,0,1] 4[4,1]=016 ANTROPOLOGIA KOGNITYWNA

04[4,0,1] 4[4,1]=016 ANTROPOLOGIA KULTUR

16[4,1,1] 4[4,1]=064 ANTROPOLOGIA EKOLOGICZNA

04[4,0,1] 4[4,1]=016 ANTROPOLOGIA EKONOMICZNA

01[4,0,0] 3[3,1]=003 ANTROPOLOGIA EWOLUCYJNA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 ANTROPOLOGIA KRYMINALNA

04[4,0,1] 1[4,0]=004 ANTROPOLOGIA LINGWISTYCZNA

04[4,0,1] 4[4,1]=016 ANTROPOLOGIA MEDIALNA

05[5,0,1] 5[5,1]=025 ANTROPOLOGIA MEDYCZNA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 PALEOANTROPOLOGIA

01[4,0,0] 3[3,1]=003 ANTROPOLOGIA FIZYCZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 ANTROPOLOGIA TRANSPERSONALNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 ANTROPOLOGIA URBANISTYCZNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 ANTROPOLOGIA WIZUALNA

Zadaniem Antropologii jest poznanie kim jest istota ludzka, czyli inaczej, uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kto (lub co) to jest człowiek? informuje o tym, że nie udało nam się jeszcze dociec o człowieku, czyli, że wciąż nie znamy siebie samych w stopniu dostatecznym. Ilość teorii o pochodzeniu ludzi nadal jest zbyt bliska liczbie zaangażowanych badaczy, co dobitnie świadczy o panującej tutaj anarchii i szalejącej infominacji. Jakby to przykro nie brzmiało, w dalszym ciągu nie tylko nie wiemy skąd się wzięliśmy na tej planecie, ale również dlaczego mamy taką, a nie inną budowę ciała i cechy intelektu. W tej sytuacji minie jeszcze sporo czasu zanim ta dziedzina ujrzy światło w tunelu wiodącym do , to pewne. Źródło infominacji ? Wszystko wskazuje na to, że stwierdzając "...Wiem, że nic nie wiem...", Sokrates, uczeń Platona, dał nam do zrozumienia, iż znał prawidłową odpowiedź.

STUDIA ŁĄCZNOŚCI (SS2) 15

25[5,1,1] 5[5,1]=125 NAUKA O ŁĄCZNOŚCI

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PROJEKTOWANIE ŁĄCZNOŚCI

25[5,1,1] 4[4,1]=100 TEORIA ŁĄCZNOŚCI

16[4,1,1] 4[4,1]=064 KOMUNIKACJA KRYZYSOWA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 KOMUNIKACJA ŚRODOWISKOWA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 KOMUNIKACJA ZDROWOTNA

01[5,0,0] 1[2,0]=001 KOMUNIKACJA MASOWA

01[5,0,0] 1[2,0]=001 STUDIA MEDIALNE

16[4,1,1] 3[3,1]=048 KOMUNIKACJA MEDIACYJNA

01[4,0,0] 1[4,0]=001 KOMUNIKACJA ORGANIZACYJNA

01[5,0,0] 1[1,0]=001 KOMUNIKACJA POLITYCZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 RETORYKA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 KOMUNIKACJA RYZYKA

05[5,1,0] 3[3,1]=015 NAUKA KOMUNIKACYJNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 KOMUNIKACJA TECHNICZNA

Od tego działu zależy jakość współpracy między grupami społecznymi na różnych szczeblach. Współczesna wiedza o technikach porozumiewania sił jest imponująca, o czym mówi nam najwyższa ocena w dziedzinach Nauka O Łączności i Komunikacja Techniczna. A zatem narzędzia do porozumiewania się mamy dobre, jednak za całokształt, świadczy o tym, że podobnie jak w poprzednich przypadkach, nie potrafimy się jeszcze nimi należycie posługiwać. Ten dział nauki może okazać się kluczem do sukcesu naszej cywilizacji, albo też stać się bezpośrednią przyczyną jej klęski, bo nie trzeba wielkiej wyobraźni, żeby zdać sobie sprawę z ogromnego znaczenia łączności w wielomiliardowej i wielokulturowej populacji.

EKONOMIA (SS3) 18

01[5,0,0] 1[1,0]=001 EKONOMIA BIZNESU

01[3,0,0] 1[2,0]=001 ROZWÓJ EKONOMICZNY

09[3,1,1] 2[2,1]=018 HISTORIA EKONOMII

01[5,0,0] 1[1,0]=001 SYSTEMY EKONOMICZNE

01[1,0,0] 1[1,0]=001 EKONOMIA FINANSOWA

05[5,1,0] 1[3,0]=005 EKONOMIA OGÓLNA I NAUCZANIE

05[5,1,0] 1[4,0]=005 ZDROWIE, EDUKACJA I DOBROBYT

09[3,1,1] 5[5,1]=045 HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ORGANIZACJA PRZEMYSŁOWA

01[1,0,0] 1[1,0]=001 EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA

05[5,0,1] 3[3,1]=015 PRACA I DEMOGRAFIKA EKONOMII

05[5,0,1] 1[4,0]=005 PRAWO I EKONOMIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 METODY MATEMATYCZNE

05[5,0,1] 1[5,0]=005 MAKROEKONOMIA

05[5,0,1] 1[5,0]=005 MIKROEKONOMIA

04[4,1,0] 1[5,0]=004 EKONOMIA ZASOBÓW NATURALNYCH

01[1,0,0] 1[1,0]=001 EKONOMIA PUBLICZNA

05[5,1,0] 4[4,1]=020 EKONOMIA MIEJSKA, WIEJSKA I REGIONALNA

Widzieliśmy już, że są rejony w nauce, gdzie nie dzieje się najlepiej, a nawet jest bardzo słabo. To jednak co TIIT zaobserwował w Ekonomii, przeszło jego najczarniejsze scenariusze. To już nawet nie jest alarm - jako cywilizacja osiągnęliśmy dno. to po prostu zero leżące, jak mawialiśmy nieraz w szkole. Ten wynik wskazuje na strukturalnie wadliwe rozwiązanie systemowe, zły projekt i jeszcze gorsze jego wykonanie. Uznanie pozytywnego wkładu Metod Matematycznych do tego działu, to tylko przyznanie przez chirurga, że pacjent jest przytomny, w dziedzinie tej Świadomość, , jest jeszcze funkcjonalna, ale cała reszta świadczy o tym, że krążenie jest zablokowane, czyli chore, i może doprowadzić do zawału w każdej chwili.
Jeśli nie zajmiemy się wszyscy tym problemem, wykazując najszczerszą wolę jego naprawy, i jeśli wspólnie nie wypracujemy techniki koordynującej nasz wysiłek wyjścia z tej zapaści, to grozi nam utrata resztki przytomności, lub po prostu śmierć kliniczna na tym stole operacyjnym, na którym jako cywilizacja właśnie leżymy. A jeżeli to nie jest wystarczająco silny sygnał ostrzegawczy przed tym co nieuchronne, to nie wiem co miałoby nim być. To jest nasza wspólna wielka tragedia, której nie osłodzi nam nic poza szybką i sprawną dezinfominacją całej ekonomii od jej podstaw teoretycznych. Póki co, tej patologii nie wolno nikomu nazywać "nauką".


EDUKACJA (SS4) 8

25[5,1,1] 2[2,1]=050 KONTROLA ZACHOWANIA

09[3,1,1] 3[3,1]=027 ROZWÓJ KARIERY

25[5,1,1] 5[5,1]=125 ALFABETYZM

25[5,1,1] 2[2,1]=050 PRZYWÓDZTWO W EDUKACJI

05[5,1,0] 5[5,1]=025 BADANIA W EDUKACJI

16[4,1,1] 4[4,1]=064 POTRZEBY SPECJALNE I INKLUZYWNE

05[5,1,0] 5[5,1]=025 TECHNOLOGIA INFORMACJI

09[3,1,1] 3[3,1]=027 WSPARCIE NAUCZANIA

Niska ocena tego działu wynika bezpośrednio z braku jasno określonej definicji człowieka i jego roli w środowisku naturalnym, z czego wynika mgliście zarysowany cel oświaty społecznej. Dominuje w tym względzie nasze indywidualne podejście intuicyjne, powodowane potrzebą chwili. Kształcimy się więc w kierunkach zgodnych z naszymi subiektywnymi odczuciami, a wszelkie próby usystematyzowania tego procesu w szerszej skali społecznej, bardzo rzadko zdają egzamin w praktyce. Niejasny, nigdy nie precyzowany ogólny cel cywilizacji musi mieć, i ma, określone skutki, co w edukacji widać jak w lustrze. Ten brak celu nigdy nie pozwoli na ustalenie optymalnych kierunków kształcenia dla całej populacji, natomiast wpływ środowiska naturalnego będzie dyktował trendy po najniższej linii zachowawczej gatunku. Dopóki proporcje te nie zostaną ostatecznie ustalone przez w pełni dojrzałe społeczeństwo Wieku Informacji, edukacja pozostanie dziedziną "pozbawioną kręgosłupa", na ślepo poszukująca swej tożsamości.

GEOGRAFIA HUMANISTYCZNA (SS5) 8

25[5,1,1] 4[4,1]=100 GEOGRAFIA KULTUR

16[4,1,1] 4[4,1]=064 GEOGRAFIA ROZWOJU

09[3,1,1] 4[4,1]=036 GEOGRAFIA EKONOMII

05[5,1,0] 5[5,1]=025 GEOGRAFIA ZDROWIA

04[2,1,1] 4[4,1]=016 GEOGRAFIA HISTORYCZNA

05[5,1,0] 5[5,1]=025 GEOGRAFIA POLITYCZNA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 GEOGRAFIA POPULACJI

16[4,1,1] 3[3,1]=048 GEOGRAFIA ZASIEDLENIA

Wydawałoby się, że infominacja w takiej dziedzinie jak geografia może mieć źródło co najwyżej w niedokładności przyrządów mierniczych, bo przecież "koń jaki jest, każdy widzi" i wszyscy mamy styczność z tą dziedziną na co dzień. A jednak powszechna interpretacja faktów jest tak dowolna, że mamy tu do czynienia z kolosalnymi nieścisłościami. Oczywiście, to jest typowe dla dziedzin interdyscyplinarnych, gdzie błąd raz popełniony odbija się wielokrotnym echem w wielu działach nauki.
Specyfika geografii humanistycznej pozwala na właśnie tego rodzaju infekcje, ale ponadto panuje tutaj wyjątkowo duża możliwość dowolności interpretacji wyników badań, które mają charakter statystyk, a te zawsze są podatne na manipulacje z motywów pozanaukowych.
w tym przypadku wskazuje, że zdecydowanie na dziedzinie tej, poza kuriozalnym wyjątkiem Geografii Ekonomii, nie można się oprzeć ze względu na zbyt wysoki poziom infominacji. Wyjątkowość Geografii Ekonomii polega na tym, że jej dane są niezbędne dla kontrolowania relacji na linii CZŁOWIEK GOSPODARKA ŚRODOWISKO, i są one precyzyjne, ale są w pełni ujawniane tylko na licencji. Dlatego Indeks TIIT tej dziedziny jest tak niski jak w przypadku gdyby polisa domeny została stronnicza, co nie jest prawdą.


HISTORIA (SS6) 14

04[4,0,1] 4[4,1]=016 HISTORIA KULTUR

16[4,1,1] 3[3,1]=048 HISTORIA DYPLOMACJI

05[5,0,1] 5[5,1]=025 HISTORIA EKONOMII

09[3,1,1] 1[2,0]=009 HISTORIA ŚRODOWISKOWA

16[4,1,1] 3[2,1]=048 HISTORIA RODZAJU

16[4,1,1] 3[3,1]=048 LOKALIZACJE GEOGRAFICZNE

04[2,1,1] 4[4,1]=016 HISTORIOMETRIA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 HISTORIA RELIGII

05[5,0,1] 5[5,1]=020 HISTORIA MILITARIÓW

01[4,0,0] 4[4,1]=004 HISTORIA LUDÓW

16[4,1,1] 2[2,1]=032 HISTORIA PERIODYZACJI

04[4,0,1] 2[2,1]=008 HISTORIA PUBLICZNA

04[4,0,1] 2[2,1]=008 HISTORIA SOCJALNA

01[4,0,0] 1[4,0]=001 HISTORIA ŚWIATA

Najkrócej ujmując, historia jest obecnie w takiej pozycji, że musi rozpocząć starania o uzyskanie statusu 'nauki'. TIIT po wnikliwym zapoznaniu się z dostępną ewidencją był zmuszony wydać taki werdykt. Źródła infominacji w tej dziedzinie są liczne i potężne, począwszy od sfałszowanego kalendarza. Dzisiejszy system liczenia czasu został przyjęty w XVII-tym wieku przez politycznie motywowane kręgi, w bardzo tajemniczych okolicznościach. Niedawno sprawę wzięli w swoje ręce matematycy i odkryli ten prawdziwy dramat - do naszego obecnego kalendarza dodano wówczas ni mniej ni więcej jak 1150 lat, a informacja w materiałach źródłowych jest zainfominowana w takim stopniu, że można liczyć na jej rzetelność w najlepszym przypadku w 10% ich zawartości. Zadeklarowanym badaczom historii coraz lepiej znana jest kanwa tego kryminalnego aktu i wiadomo dziś konkretnie kto i dlaczego miałby tego dokonać z taką perfidią, ale dziś, po upływie bez mała trzech wieków, jest to już nieaktualna i akurat najmniej istotna sprawa. Najważniejsze bowiem dla nas w dobie obecnej jest ostateczne załagodzenie negatywnych skutków tej gigantycznej infominacji i przywrócenie ładu do naszego obecnego wyobrażenia o przeszłości, po to by móc zacząć poprawnie, czyli w zgodzie z , planować przyszłość.
Tego rodzaju szok wykracza oczywiście daleko poza ramy jednej dziedziny, na dodatek nie wszyscy są tego świadomi, więc na skutki dezinfominacji trzeba nam będzie jeszcze poczekać. A mogą się one okazać rozległe, wielopoziomowe i długofalowe, więc tak przed historykami, jak i nami wszystkimi, stoi nie lada wyzwanie - jak oczyścić tak gigantyczny zator w przepływie informacji?
Wszędzie gdzie TIIT przyznał więcej niż , to tylko ze względu na nadzwyczajny wkład pracy na najwyższym szczeblu fachowości poszczególnych badaczy, którym często z narażeniem swej kariery, a nierzadko życia, udało się doprowadzić do końca proces dezinfominacji na określonym odcinku i ogłosić wyniki. W rozdziałach książki P Jak Niebo podane są konkrety i nazwiska najwybitniejszych spośród nich, którzy cały czas walczą o społeczne uznanie dla i w Jej imię wzywają do debaty w swym środowisku. Póki co bezskutecznie, bowiem, jak stwierdzono na początku - historia jako nauka, czyli dziedzina poszukująca , pracująca na całej dostępnej bazie danych i otwarta na debaty, jeszcze nie istnieje. TIIT czynnie wspiera ten kierunek działalności naukowej, czego przykładem jest to nowatorskie opracowanie dotyczące starożytnego Sumeru: POL LJELI - WŁADCY SUMERU. Jak widzimy w tabeli powyżej, aż w dwóch przypadkach TIIT zmuszony był ocenić najniżej zarówno Świadomość Założeń (A), jak i Intencję Względem Meritum (I). W Historii Świata doszła do tego jeszcze zerowa wartość Stronniczości Polisy (P) - ewenement skreślający tę dyscyplinę z listy dziedzin naukowych. Dopóki to się nie zmieni, ludzkość nie zna swojej własnej przeszłości, a że to jest złe, każdy przyzna.


PRAWO (SS7) 7

04[4,0,1] 5[5,1]=020 PRAWO ADMINISTRACYJNE

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PRAWO KONTRAKTÓW

09[3,1,1] 3[3,1]=027 PRAWO KRYMINALNE

09[3,1,1] 3[3,1]=027 KAPITAŁ WŁASNY I TRUSTY

16[4,1,1] 3[3,1]=048 PRAWO MIĘDZYNARODOWE

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PRAWO WŁASNOŚCI

04[4,1,0] 3[3,1]=012 PRAWO WYKROCZEŃ

Powyższa tabela wymienia dyscypliny prawne wykładane na uczelniach, ale Prawo rozprzestrzenia się daleko poza przedmioty podstawowe tych i kolejnych dyscyplin, i jest podzielone na następujące kategorie:
PRAWO I SPOŁECZEŃSTWO: Prawo Pracy, Prawa Człowieka, Postępowanie Cywilne i Postępowanie
             Karne, Dowód, Prawo Imigracyjne i Prawo Narodowości, Bezpieczeństwo Społeczne,
             Prawo Rodzinne;
PRAWO I HANDEL: Prawo Spółek, Prawo Handlowe, Prawo Admiralicji i Prawo Morza, Prawo Własności
             Intelektualnej, Restytucja, Bezpodstawne Wzbogacenie, Prawo Przestrzeni Kosmicznej;
PRAWO I REGULAMINY: Prawo Podatkowe, Prawo Bankowe i Rozporządzenia Finansowe,
             Ustawodawstwo, Prawa Konkurencji, Prawa Konsumentów, Prawo Ochrony Środowiska.
Ponieważ Nauki Przyrodnicze mają niewielki, lub żaden, wpływ na tę dziedzinę, niski wynik jest konsekwencją wielu naruszeń, a już notorycznie KUDOS
1(K) i 3(D). Pomimo, że nauka Prawa nie jest oddzielona od praktyki prawnej, związek między tymi dwoma nie jest odczuwalny, a już zwłaszcza w takim stopniu, by widoczny był ten wpływ w postaci systematycznej poprawy jakości litery Prawa. Infominacja tutaj nie ustępuje, a świat jest wciąż tak daleki od osiągnięcia zadawalającej równowagi w ogólnym poziomie sprawiedliwości, jak odległa jest nauka Prawa od Etyki w rozumieniu Jej przez KUDOS.


LINGWISTYKA (SS8) 23

16[4,1,1] 3[3,1]=048 LINGWISTYKA STOSOWANA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 BIOLINGWISTYKA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 LINGWISTYKA KLINICZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 LINGWISTYKA KOMPUTEROWA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 LINGWISTYKA ROZWOJOWA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 ANALIZA ROZPRAW

04[4,0,1] 3[3,1]=012 LINGWISTYKA EWOLUCYJNA

01[4,0,0] 5[5,1]=005 LINGWISTYKA HISTORYCZNA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 DOKUMENTACJA JĘZYKA

04[4,0,1] 5[5,1]=020 GEOGRAFIA JĘZYKÓW

04[4,0,1] 4[4,1]=016 TYPOLOGIA JĘZYKÓW

25[5,1,1] 2[2,1]=050 MORFOLOGIA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 NEUROLINGWISTYKA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 FONETYKA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 FONOLOGIA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 PRAGMATYKA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 PSYCHOLINGWISTYKA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 SEMANTYKA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 SEMIOTYKA

04[4,1,0] 3[3,1]=012 SOCJOLINGWISTYKA

16[4,1,1] 1[4,0]=016 STYLISTYKA

16[4,1,1] 3[5,1]=048 SYNTAKTYKA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 TRANSLACJA

Trzeba przyznać, że niski ogólny wskaźnik, , w tak otwartej na świat dziedzinie jak Lingwistyka zupełnie zaskakuje. Analiza profilu wskaźników w tabeli powyżej wskazuje na słabe i mocne punkty lingwistyki, jednak trudno na ich podstawie jednoznacznie orzec, co jest powodem takiego rozczarowującego wyniku oceny.
Na podstawie skanu informacji można jednak stwierdzić, że mamy tu do czynienia z generalnie słabą efektywnością tej dziedziny, która jest odpowiedzialna za jakość międzykulturowego porozumiewania się. Przejawem tej niskiej jakości jest fakt, że poszczególne grupy etniczne słabo komunikują się ze sobą, co sprawia, że pomimo dynamicznego rozwoju współpracy międzynarodowej, w skali globalnej nadal nie rozumiemy się w stopniu zadowalającym.
Do tego stanu rzeczy generalnie przyczyniają się czyniki pozanaukowe, jednak samo językoznawstwo nie pozostaje bez winy, o czym świadczą najniższe Indeksy w aż 25% jego subdyscyplin. Widać tam, że najbardziej obciążającym czynnikiem jest brak zadowalających efektów w zakresie geografii i historii rozwoju języka. Analiza TIIT udowadnia, że jest to konsekwencja uznania za "nienaukowy" przekazu ze starożytności, iż u zarania naszej cywilizacji wszyscy ludzie posługiwali się tylko jedną mową, którą przejęli od swych Stwórców.
Z jakichś bliżej nieznanych powodów, językoznawcy współcześni wydają się nie przejawiać chęci badania genezy ludzkiej mowy, preferując nihilistyczne koncepcje z "teorią ewolucjonizmu" () na czele. Badacze w większości podejmują gigantyczne wysiłki rozdrabniając się w analizach etymologii osiągających poziom laryngologiczny, przy jednoczesnym rażącym braku rzeczowej syntezy i konstruktywnych konkluzji w zakresie semantyki.
Wszystko czym dziś dysponujemy w Lingwistyce to interpretacje oparte na subiektywnych preferencjach oraz domniemania na poziomie literatury pięknej. To wynik braku zastosowania metod matematycznych i IT.
W połączeniu z danymi interdyscyplinarnymi skutecznie wykluczyłyby one znakomitą większość dowolności panoszących się dziś w teoriach o pochodzeniu języków, zaprowadzając w nich elementarną systematykę i ład, których póki co w Lingwistyce niestety nie widać.


POLITOLOGIA (SS9) 5

09[3,1,1] 2[2,1]=018 POLITYKA PORÓWNAWCZA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 RELACJE MIĘDZYNARODOWE

16[4,1,1] 1[5,0]=016 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

16[4,1,1] 1[4,0]=016 PRAWO PUBLICZNE

01[5,0,0] 1[4,0]=001 FILOZOFIA POLITYCZNA

Wykaz w powyższej tabeli nie obejmuje wszystkich dziedzin, a to dlatego, że są one często tworzone ad hoc, lub często i gruntownie modyfikowane, bądź też nie zdążyły się jeszcze skrystalizować w autonomiczne działy nauki. Niektóre wydziały Politologii klasyfikują konkretne metodologie nauczania polityki wewnętrznej danego kraju jako odrębne sub-dyscypliny, podczas gdy inne nie uznają takiej klasyfikacji. W przeciwieństwie do podanej tu tradycyjnej klasyfikacji, niektóre wydziały akademickie organizują nauczanie w kategoriach tematycznych obejmujących filozofię polityczną, zachowania polityczne (w tym opinii publicznej, akcji zbiorowych i indywidualnych) oraz instytucji politycznych (w tym ustawodawczych i organizacji międzynarodowych). Polityczne konferencje naukowe i czasopisma często kwalifikują wyniki swoich analiz jako poszczególne kategorie. Niestety, zarówno jako nauka, jak i praktyka, jak można łatwo zaobserwować, polityka nie najlepiej radzi sobie w świecie. Niektórzy twierdzą wprost, że jest po prostu chora, choć należy obiektywnie przyznać, że bez postępu w tej dziedzinie obecna ludzka populacja na Ziemi nie byłaby w stanie przetrwać.
TIIT uważa, że głównym powodem tego stanu rzeczy jest słaba baza filozoficzna współczesnej politologii, w tym generalna nieznajomość i , a konkretnie Prawa PPP, według którego wszędzie w Kosmosie wszystkie formy życia i cykle natury są usystematyzowane. A tymczasem Prawo PPP, byłoby dla globalnej polityki wysoce niezawodnym punktem odniesienia, doskonałym zarówno dla teorii jak i praktyki, a jego przyjęcie skorygowałoby natychmiast orientację całej dyscypliny. W konsekwencji, odciągnęłoby to natychmiast zainteresowanie całej naszej cywilizacji od krótkoterminowych celów w międzynarodowych 'public relations', a skupiło je na pomocy w konstrukcji naturalnie zdrowych relacji globalnych w oparciu o Literę , .
Jednakże, ze względu na ogólne milczenie w tej podstawowej dla regulacji prawa materii, infominacja ta jest tu powszechna i na rychłą zmianę status quo w tej dziedzinie nie zanosi się, stąd . Co więcej, po cichu, wiele autorytetów wyznaje machiawelliańską filozofię, która wręcz naucza, że infominacja to niezbędne narzędzie pracy polityka. Wszyscy oni zapominają, że śmiertelnicy nie mają racji, bo nie znają .

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (SS10) 5

16[4,1,1] 3[3,1]=048 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

05[5,1,0] 3[3,1]=015 TEORIA ORGANIZACYJNA

04[4,1,0] 1[5,0]=004 ETYKA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

05[5,0,1] 4[4,1]=020 ANALIZA POLISY

01[5,0,0] 1[2,0]=001 BUDŻET PUBLICZNY

To jedna z najmłodszych dziedzin naukowych, a jej powstanie dobrze świadczy o postępie naszej cywilizacji, i że jest to kierunek prawidłowy, bowiem działanie 'pro publico bono' jest zawsze po linii . Niestety, infominacja jest tutaj powszechna ze względu na ścisłe sprzężenie tej dyscypliny z praktyką, na co wskazuje wartość zero dla Stronniczości Polisy (P) aż w 60% dziedzin. Zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry w Administracji Rządowej było wywołane przede wszystkim przez wymóg prawny - na wyższych szczeblach administracji powinni pracować fachowcy z wyższym wykształceniem w kierunku administracja publiczna. Powołano więc tę wąsko wyspecjalizowaną dziedzinę nauki, jednak do wypracowania wystarczająco precyzyjnych metodologii i instrumentów potrzeba wysiłku i czasu, na które ta dziedzina jest jeszcze zbyt młoda. Biorąc to pod uwagę, wynik nie dziwi, a tym bardziej nie przeraża, jak ma to miejsce w przypadkach dziedzin z długą metryką, konsekwencje są jednak boleśnie odczuwalne przez nas wszystkich.

PSYCHOLOGIA (SS11) 11

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PSYCHOLOGIA BIOLOGICZNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 PSYCHOLOGIA KLINICZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 PSYCHOLOGIA POZNAWCZA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PSYCHOLOGIA KOMPARATYWNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 PSYCHOLOGIA EDUKACJI I SZKÓŁ

04[4,1,0] 4[4,1]=016 PSYCHOLOGIA EWOLUCYJNA

04[4,0,1] 2[2,1]=008 PSYCHOLOGIA PRZEMYSŁOWO-ORGANIZACYJNA

16[4,1,1] 4[4,1]=048 PSYCHOLOGIA PERSONALNA

16[5,1,1] 1[4,0]=016 PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 PSYCHOLOGIA POZYTYWNA

Z działów w tej dziedzinie najwyższe notowania uzyskały te, których agendą jest wypracowanie instrumentów, które umożliwiłyby wprowadzenie wymierności do tej dyscypliny. Dopóki psychologia będzie zaliczana do nauk społecznych, nie będzie w niej zbyt wiele miejsca na pomiary i rachunek. Ludzkość musi jeszcze zebrać spore doświadczenie, aby być w stanie precyzyjnie analizować pracę mózgu i w związku z tym przed psychologią stoją potężne wyzwania.
Generalna nieświadomość Elementów powoduje, że strumień informacji kształtujący społeczną psychikę zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, jest zainfominowany w bardzo wysokim stopniu, o czym świadczy zaledwie dostateczna ocena dla C, i dla tej dyscypliny w pełni ten stan odzwierciedla. Można powiedzieć, że psychologia dopiero przymierza się do statusu nauki.


SOCJOLOGIA (SS12) 20

16[4,1,1] 4[4,1]=064 SOCJOLOGIA KULTURALNA

16[4,1,1] 1[4,0]=016 SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 SOCJOLOGIA EDUKACJI

16[4,1,1] 2[5,1]=080 SOCJOLOGIA ŚRODOWISKA

04[4,0,1] 1[5,0]=004 SOCJOLOGIA RODZINY, PŁCI I SEKSUALNOŚCI

16[4,1,1] 2[2,1]=032 SOCJOLOGIA ZDROWIA I CHOROBY

25[5,1,1] 3[3,1]=075 SOCJOLOGIA INTERNETU

09[3,1,1] 4[4,1]=036 SOCJOLOGIA WIEDZY I NAUKI

16[4,1,1] 2[2,1]=032 SOCJOLOGIA PRAWA I KARALNOŚCI

16[4,1,1] 5[5,1]=080 SOCJOLOGIA LITERATURY

04[4,0,1] 5[5,1]=020 SOCJOLOGIA MEDIALNA

01[4,0,0] 3[3,1]=003 SOCJOLOGIA MILITARNA

01[4,0,0] 2[2,1]=002 SOCJOLOGIA POLITYCZNA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 SOCJOLOGIA RASY I RELACJI ETNICZNYCH

09[3,1,1] 4[4,1]=036 SOCJOLOGIA RELIGII

25[5,1,1] 4[4,1]=100 SOCJOLOGIA GRUP SPOŁECZNYCH

09[3,1,1] 4[4,1]=036 SOCJOLOGIA PSYCHOLOGII

16[4,1,1] 2[2,1]=032 SOCJOLOGIA PODZIAŁÓW SPOŁECZNYCH

04[4,0,1] 4[4,1]=016 SOCJOLOGIA MIASTA I WSI

04[4,1,0] 3[3,1]=012 SOCJOLOGIA PRACY I PRZEMYSŁU

Socjologia pokrywa się z różnymi innymi dziedzinami, których przedmiotem studiów jest społeczeństwo. Tak jest w przypadku Antropologii, Politologii, Ekonomii i Filozofii Społecznej. Wiele stosunkowo nowych działów nauki, takich jak Studia Komunikacji, Kulturoznawstwo, Demografia i Teoria Literatury, czerpią z doświadczeń i posługują się metodami wypracowanymi przez socjologię. Określenia "Nauki Społeczne" i "Studia Społeczności" zyskały swą obecną autonomię dzięki klasycznej Socjologii. Również Psychologia Społeczna jako odrębna dziedzina powstała na skrzyżowaniu zainteresowań Socjologii i Psychologii, a ponadto wyróżnia się ze względu na swą socjologiczną i psychologiczną emfazę.
Socjologia, pomimo niedługiego stażu, zdążyła więc położyć już zasługi dla rozwoju nauki, ale mimo to ocena jej jest ogólnie niska. To długi cień tych jej działów, które mają bezpośrednie i silne związki z praktyką, a te ze swej natury silnie oddziaływują, na co wskazuje zerowa wartość współczynnika Stronniczości Polisy (P). Przypadek Socjologii wskazuje na jedną zasadniczą zależność - niezależnie od stażu dziedziny i jej sprawności warsztatowej, izolowanie jej działalności od Elementów jest bezpośrednią przyczyną wysokiego stopnia trudnej do wyeliminowania infominacji.
NAUKI ŚCISŁE

     NAUKI ŚCISŁE    91


Od wyników w naukach ścisłych zależą wyniki w naukach przyrodniczych. To dzięki tej dziedzinie wiemy, co zrobić z otrzymywanymi danymi płynącymi ze wszystkich kierunków badań i jak planować nasze działania. Jakość mózgu jest naszym naturalnym atutem, i wydaje się ona być najmniej zainfominowanym ze wszystkich instrumentów ludzkiego poznania.
Ogólny wynik Indeksu TIIT jest dlatego wysoki, pomimo faktu, że pozostawia duże pole do poprawy. To wskazuje wyraźnie na nasze pochodzenie od co najmniej jednego z doskonale rozwiniętych międzygwiezdnych gatunków, ale co najważniejsze, że mamy potencjał wkroczyć na właściwą drogę rozwoju.
Wszystko, co musimy zrobić, to opanować utrzymywanie wysokiej jakości informacji w nauce i tej pozostającej w obiegu publicznym. Jak każda pobłażliwość, jeśli już zdarzy się w tej dziedzinie, oznacza jednak niepowetowane straty w naszej działalności badania wszechświata i poznawania istoty naszego istnienia w nim.

INFORMATYKA (FS1) 7

25[5,1,1] 4[4,1]=100 ALGORYTMY I DANE STRUKTURALNE

16[4,1,1] 5[5,1]=080 SYSTEMY WSPÓŁBIEŻNE I INNE

16[4,1,1] 4[4,1]=064 INFORMACJA W BAZACH DANYCH

16[4,1,1] 3[3,1]=048 METODY FORMALNE

25[5,1,1] 4[4,1]=100 INFORMACJA I TEORIA KODÓW

16[4,1,1] 5[5,1]=080 TEORIA JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 TEORIA OBLICZEŃ

Można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Informatyka to najmłodsze i najbardziej udane dziecko współczesnej nauki. Wszystko wskazuje na to, że użycie komputerów to trwały trend, a to pociąga za sobą stałe zapotrzebowanie na programy i inne, coraz doskonalsze technologie do ich obsługi. to wysoka ocena przy bardzo słabym wyniku Metodologii Formalnej, który wraz z miernym poziomem opanowania Teorii Obliczeń i Informacji W Bazach Danych dowodzi istnienia poważnych zagrożeń dla tej nauki ze strony infominacji. Niska Wartość Kontekstu Metod Formalnych, CFS1(4), wskazuje, że mankament ten ma swoje źródło w niedostatecznym poziomie świadomości Elementu . Skoro metodologia niedomaga, nic dziwnego, że cała dziedzina Informatyki musiała ponieść konsekwencje.

TEORIA DECYZJI (FS2) 8

16[4,1,1] 4[4,1]=064 PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE

16[4,1,1] 5[5,1]=080 TEORIA POLA DECYZJI

25[5,1,1] 4[4,1]=100 PRAWA DECYZJI

16[4,1,1] 4[4,1]=064 PRZESŁANKI PROJEKTOWANIA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 TEORIA EKONOMII INFORMACJI

16[4,1,1] 5[5,1]=080 TEORIA GIER

16[4,1,1] 3[3,1]=048 INFORMACJA I RYZYKO

09[3,1,1] 4[4,1]=036 NEUROLOGIA WOLNEJ WOLI

Mogłoby być tutaj o wiele lepiej niż dostatecznie, ale w zbyt wielu przypadkach wystąpił rozbrat z etyką, na co wskazuje niska średnia Wartość Kontekstu Dziedziny, C. Teoria Decyzji zasługiwałaby na wyższy Indeks TIIT, gdyby działalność tej dziedziny miała większy prestiż. To jednak nie może nastąpić na obecnym poziomie organizacyjnym ludzkości, ponieważ merytorycznie nauka ta stoi na drodze zbyt wielu centrów, które w podejmowaniu decyzji nie znoszą konkurencji. Gdyby teoria decyzji potrafiła udowodnić światu swoją witalność, np. przez podniesienie wskaźnika TIIT w przypadku Neurologii Wolnej Woli oraz Teorii Ekonomii Informacji, jej znaczenie urosłoby natychmiast, a wyniki działalności byłyby zdecydowanie bardziej odczuwalne globalnie. Dodajmy - odczuwalne pozytywnie przez każdego z nas. Dziś możemy mieć jedynie satysfakcję, że taka nauka w ogóle istnieje i rozwija się.

TEORIA GIER (FS3) 8

16[4,1,1] 5[5,1]=080 SZTUCZNA INTELIGENCJA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 GRY BAYESA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 KLASY GIER

25[5,1,1] 5[5,1]=125 MATEMATYKA KOMPUTACYJNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 KONCEPTY RÓWNOWAGI

16[4,1,1] 3[3,1]=048 DOMINACJA RYZYKA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 STRATEGIE

16[4,1,1] 3[2,1]=048 TEOREMY

Teoria Gier ma jeden merytorycznie zasadniczy mankament - podejmuje się wykonania zadania, które nie ma przyszłości w tym świecie. Nasza rzeczywistość, na co wskazują wszystkie Elementy , nie jest sceną do prezentacji naszej przemysłowości strategicznej i sprytu życiowego. Nasza rzeczywistość rozdaje nam swe karty, ale nie po to, żeby w nie z nią grać, ale abyśmy dowiedzieli się, jakie szanse mamy w przypadku podjęcia się z nią rozgrywki. A są one nikłe, żeby nie powiedzieć zerowe, zważywszy z jakimi dysproporcjami mamy do czynienia chociażby ze strony Natury. Może zostanie to dostrzeżone z czasem i wówczas zobaczymy wyższe wskaźniki TIIT poczynając od Konceptów Równowagi. Warto o to zawalczyć, bo to ewentualnie byłby ten los do wygrania na loterii dla teorii gier. Póki co, brak szczęścia jest tu porównywalny ze stanem wiedzy.

TEORIA INFORMACJI (FS4) 10

16[4,1,1] 3[3,1]=048 TEORIA KODÓW

25[5,1,1] 2[2,1]=050 KRYPTOANALIZA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 KRYPTOGRAFIA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 CYBERNETYKA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 ALGEBRA INFORMACJI

25[5,1,1] 4[4,1]=100 GEOMETRIA INFORMACJI

25[5,1,1] 2[2,1]=050 INFORMACJA GROMADZENIA

16[4,1,1] 1[4,0]=016 FILOZOFIA INFORMACJI

25[5,1,1] 2[2,1]=050 NAUKA INFORMACJI KWANTOWEJ

16[4,1,1] 4[4,1]=064 TEORIA INFORMACJI SEMIOTYCZNEJ

Teoria Informacji, globalnie znana jako IT, zalicza się do grupy tych działów nauki, których kondycja ma bezpośredni, bardzo odczuwalny wpływ na kondycję cywilizacji. Gdyby ta kondycja była dobra, odczuwalibyśmy to wszyscy na każdym kroku - dbałość o istotne szczegóły egzystencjalne tak na poziomie indywidualnym jak zbiorowym byłaby regułą, a nie wyjątkiem, i każdy rozumiałby bez specjalnego nakładu środków na edukację, że żyje w systemie logicznie spójnym, w którym nie ma miejsca na niekompetencje i niedoinformowanie.
Tak nie jest dlatego, że szwankuje w tej domenie filozofia. Ewidentnie błędne założenia w bazie filozoficznej to wynik nieświadomości wagi Elementu . Konkretnie chodzi tu o fakt, że nigdzie tak wielkiej roli nie odgrywa dopełnienie warunku transparencji przekazu jak właśnie w tej kluczowej dla IT dziedziny. Notorycznie występującym czynnikiem infominacyjnym w tym dziale jest brak transparentności informacji w agendzie. Przejrzystość powinna był zwłaszcza przestrzegana w przypadkach istotnych dla egzystencji. Nie występuje ona tutaj w wystarczającym stopniu, a widać to najwyraźniej po braku publicznej debaty dotyczącej agendy naszej cywilizacji. Odpowiedzialność za to ponoszą właśnie teoretycy informacji, którzy ewidentnie nie potrafili zaprojektować systemów o wyższym stopniu integracji i w rezultacie wdrażane są systemy logistyczne zakładające brak transparencji przekazu, co jest błędem, który w konsekwencji prowadzi do rozwoju cywilizacji nieświadomej zagrożeń i swego celu w ogóle. To właśnie kondycja tej dyscypliny stanowi o poziomie rozwoju naszej cywilizacji, czyli stopniu jej organizacji. Panujący tu bałagan i żywiołowość wymusza improwizacje i podejmowanie niewyważonych decyzji wszędzie indziej, ze szkodą dla ogółu. To się samo nie zmieni i to tutaj jest rola dla teoretyków informacji, która w ocenie TIIT jest spełniana zaledwie w stopniu dostatecznym, , który okazuje się niewystarczający dla aspiracji naszej cywilizacji do wyższej organizacji.


LOGIKA (FS5) 8

25[5,1,1] 5[5,1]=125 LOGIKA FORMALNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 LOGIKA NIEFORMALNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 WNIOSKOWANIE

25[5,1,1] 5[5,1]=125 LOGIKA MATEMATYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 TEORIA MODELU

09[3,1,1] 4[4,1]=036 ARGUMENTACJA JĘZYKIEM NATURALNYM

04[4,0,1] 1[4,0]=004 STUDIA BŁĘDÓW

16[4,1,1] 4[4,1]=064 LOGIKA SYMBOLICZNA

Logika to rdzeń nauk ścisłych i bardzo dobrze nastraja stosunkowo wysoka jej ocena. W tym jest optymizm, przynajmniej co do stanu naszego myślenia. Nie jest z nim najgorzej. Zastanawia jedynie niedostateczna ocena dla Studiów Błędów. Generalny niedorozwój tego działu to wynik zarówno zaniedbań po stronie Etyki (), wyrażony przez P = 0, jak i jakości warsztatu, o której przesądził brak należytej Świadomości Założeń, o czym mówi A = 0. Prawidłowo funkcjonujące Studia Błędów znalazłyby przyczynę ogólnie niedostatecznego wdrożenia Logiki i wypracowałyby metodologię korekcyjną tej patologii. Niestety tak się nie dzieje, i to nie z powodów wymuszonych przez czynniki zewnętrzne, więc jest to błąd systemowy. Świadczy o tym również zbyt słaba aktywność tego środowiska, które powinno być osią lobby na rzecz zachowania zdrowego rozsądku. Słyszy się często o epokowych odkryciach np. we współczesnej fizyce, tudzież dokonaniach wybitnych matematyków, ale o osiągnięciach logików ostatnio głośno było jedynie w starożytności. Dziś albo nie mają wzięcia, albo sukcesów w pracy, albo i tego i tego. Coś tutaj powinno się zmienić, bo słabość logiki to słabość cywilizacji, a już z całą pewnością nie wpłynie to na poprawę kondycji naszej nauki i przez to na poziom organizacyjny całej naszej cywilizacji.

MATEMATYKA (FS6) 21

25[5,1,1] 5[5,1]=125 ALGEBRA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 ARYTMETYKA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 RACHUNEK I ANALIZA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 TEORIA KATEGORII

25[5,1,1] 5[5,1]=125 KOMBINATORYKA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 KOMPUTACJA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 TEORIA KONTROLI

16[4,1,1] 4[4,1]=064 SYSTEMY DYNAMICZNE

25[5,1,1] 4[4,1]=100 TEORIA GIER

25[5,1,1] 5[5,1]=125 GEOMETRIA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 TEORIA GRAFÓW

25[5,1,1] 5[5,1]=125 TEORIA INFORMACJI

25[5,1,1] 2[2,1]=050 TEORIA KŁAMSTWA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 OPTYMALIZACJA MATEMATYCZNA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 FIZYKA MATEMATYCZNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 STATYSTYKA MATEMATYCZNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 TEORIA LICZB

25[5,1,1] 4[4,1]=100 ANALIZA NUMERYCZNA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 PROBABILISTYKA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 TEORIA ZBIORÓW

25[5,1,1] 5[5,1]=125 TOPOLOGIA

Matematyka to królowa nauk i jak na królową przystało, otrzymała najwyższą ocenę od TIIT. Sam ten fakt to promyk nadziei i wzór dla całej naszej nauki, ponieważ innych wielkich dziedzin naukowych w tak dobrym stanie nie ma.
Jest to zastanawiające, wręcz kuriozalne, wyjątek potwierdzający regułę, że generalnie kondycja nauki jest słaba. Wynik ten potwierdza, że ludzkość myślenie posiada dobre, potrafi bezbłędnie operować czy to liczbą, czy innym abstraktem, jedynie gubi się w zastosowaniach praktycznych tego myślenia. Na to niestety matematyka nie ma już wpływu, mieć nie może, a po raz kolejny widać wyraźnie, że przyczyną braku sukcesu ludzkości w zmaganiach z Naturą nie jest brak potencjału odziedziczonego po Wielgich Przodkach, czyli genetycznych predyspozycji i posiadania doskonałego mózgu, ale nasza własna nonszalancja w procesie uczenia się, w tym zwłaszcza notoryczne zaniedbywanie przyswajania sobie Elementów .
Matematyka przypomina nam codziennie, że przez wszystkie epoki 1 + 1 = 2, a więc istnieje jedna, niezmienna w czasie i niezależna od okoliczności , czego łamiące codziennie zasady Matematyki, tzw. "istoty myślące", za które się uważamy, nie są w stanie przyjąć do pełnej świadomości, za to dokarmiają swe wątpliwości. Żal tych, którzy Matematyki nie potrafią pojąć, ale hańba tym, którzy tej Królowej Nauk nie szanują. To oni są zakałą naszej cywilizacji. Jak już wspomniano, Platon zakazał wejścia do swojej Akademii wszystkim, którzy nie rozumieli zasad Matematyki. Nie zrobiłby tego bez ważnego powodu.


STATYSTYKA (FS7) 17

25[5,1,1] 3[3,1]=075 MATEMATYKA UBEZPIECZENIOWA

25[5,1,1] 1[4,0]=025 NAUKI POMOCNICZE HISTORII

16[4,1,1] 5[5,1]=080 BIOSTATYSTYKA

25[5,1,1] 1[2,0]=025 STATYSTYKA BIZNESU

16[4,1,1] 5[5,1]=080 CHEMOMETRIA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 POBIERANIE DANYCH

25[5,1,1] 3[3,1]=075 DEMOGRAFIA

25[5,1,1] 1[2,0]=025 EKONOMETRYKA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 STATYSTYKA ENERGII

16[4,1,1] 4[4,1]=064 STATYSTYKA EPIDEMIOLOGII

16[4,1,1] 4[4,1]=064 METODY OCENY

25[5,1,1] 4[4,1]=100 SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

25[5,1,1] 5[5,1]=125 OBRÓBKA OBRAZU

25[5,1,1] 1[3,0]=025 STATYSTYKA INFORMACJI

01[5,0,0] 1[3,0]=001 EKONOMIA INFORMACJI

25[5,1,1] 3[3,1]=075 NAUKI MATEMATYCZNE

25[5,1,1] 2[2,1]=050 STATYSTYKA

Statystyka ma potencjał by dorównać Matematyce w wynikach, ale ze względu na o wiele ściślejsze powiązania ze środowiskami pozanaukowymi, w praktyce jest to nieosiągalne. Rachunek statystyczny jest sprawą pierwszej potrzeby dla środowisk z agendą polityczną i merkantylną, więc nieuniknione są sytuacje, w których będzie występować Stronniczość Polisy (P). P=0 mamy tu w blisko 1/3 przypadków, właśnie tych silnie związanych z polityką i handlem, w których statystyka jest narzędziem pracy, i jako taka jest, i zawsze będzie, traktowana instrumentalnie, więc taka zależność jest naturalna i trwała.

TEORIA SYSTEMÓW (FS8) 12

25[5,1,1] 3[3,1]=075 SYSTEMY KOMPLEKSOWE

25[5,1,1] 4[4,1]=100 CYBERNETYKA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 NAUKA SYSTEMU ZIEMI

25[5,1,1] 1[4,0]=025 SYSTEMY ŻYCIA

25[5,1,1] 1[4,0]=025 TEORIA SYSTEMÓW SOCJOTECHNICZN.

25[5,1,1] 5[5,1]=125 DYNAMIKA SYSTEMÓW

01[4,0,1] 4[4,1]=004 BIOLOGIA SYSTEMÓW

16[4,1,1] 1[4,0]=016 EKOLOGIA SYSTEMÓW

25[5,1,1] 4[4,1]=100 INŻYNIERIA SYSTEMÓW

25[5,1,1] 3[3,1]=075 NEUROLOGIA SYSTEMÓW

09[3,1,1] 3[3,1]=027 PSYCHOLOGIA SYSTEMÓW

16[4,1,1] 5[5,1]=080 NAUKA O SYSTEMACH

Ten dział to wielki krok ludzkości w prawidłowym kierunku. Tylko bowiem analiza struktury i pracy systemów jest w stanie dać odpowiedź na pytanie, jak kształtować naszą cywilizację, która jest przecież niczym innym jak systemem. Zaledwie dostateczna ocena nie dziwi, ponieważ po pierwsze, dziedzina zbyt krótko działa, a po drugie czerpanie danych z silnie zainfominowanych źródeł takich jak np. Systemy życia i Biologia Systemów, nie może dać pozytywnego wyniku ostatecznego. Wraz z postępem w dezinfominacji będziemy świadkami wyraźnej zmiany w statusie tej dziedziny, której przyszłość jest wielka i centralna dla całej nauki, jeśli tylko ludzkość będzie w stanie zachować powagę w stosunku do swego własnego przesłania.


NAUKI STOSOWANE

     NAUKI STOSOWANE   170


Nauki Stosowane są dla wszystkich innych działów nauki organoleptycznym interfejsem do prowadzenia badań nad rzeczywistością. Jako cywilizacja dopiero wychodzimy z fazy embrionalnej w rozwoju struktury społecznej, w której dotychczasowa świadomość grupowa nie pozwalała nawet ustanowić tego kierunku studiów, aby spróbować ustalić wspólny cel naszej globalnej społeczności. Teraz jest to już fakt, a Nauki Społeczne nabierają rozmachu, w miarę jak sukcesywnie rozwija się system nerwowy naszej planety, Internet i jego agencje, które szybko podnoszą naszą globalną komunikację i interaktywność na następny poziom organizacji. Oczywiście, poziom infominacji jest tu jednym z najwyższych wśród wszystkich dziedzin, ponieważ dopiero uczymy się korzystać z tego narzędzia, a kadry nadal są pod dużym wpływem uprzedzeń. Sygnalizuje to niestety wyższa niż gdzie indziej częstość występowania zerowych wartości A, I i P. Ponadto niskie wskaźniki R mówią o nienajlepszej jakości warsztatu i hołdowaniu stereotypom z przeszłości. Jest to skutek bezideowości, będącej właśnie jednym z przejawów życia społeczeństw w oderwaniu od . Dziedzina ta jest wyjątkowo dobrym, wręcz precyzyjnym, wskaźnikiem stanu w jakim znajdują się ludzkie umysły, na jakiej filozofii życiowej oparta jest ich aktywność. Bez głębokiej przemiany w tej domenie i udoskonalonych Nauk Społecznych nasza cywilizacja ustawiona jest na równi pochyłej. Dalszy rozwój całości istniejącego systemu tą drogą nie będzie już produktywny. Musimy ze wszystkich sił starać się go przekształcać w cywilizację wolną od infominacji jak to tutaj nazywamy. Nauki Stosowane to następujące dyscypliny:

ANTROPOZOOLOGIA (AS1) 8


09[3,1,1] 4[4,1]=036 ZACHOWANIE ZWIERZĄT

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PRAWA ZWIERZĄT

09[3,1,1] 3[3,1]=027 STUDIA ZWIERZĄT

04[4,1,0] 2[2,1]=008 ANTROPOMORFIZM

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ETOLOGIA KOGNITYWNA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 ZWIERZĘ JAKO TOWARZYSZ

25[5,1,1] 1[4,0]=025 ZWIERZĘTA SŁUŻBOWE

09[3,1,1] 4[4,1]=036 ZOOARCHEOLOGIA

Antrozoologia (zwana również Studiami Humanistyczno-Zwierzęcymi, ang. skrót HAS) to studia interakcji pomiędzy obiektami świata ożywionego. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, która nakłada się na wiele innych dziedzin takich jak Antropologia, Etologia, Psychologia, Medycyna Weterynarna i Zoologia. Najbardziej zainfominowane działy to te, w których albo brak jest zrozumienia dla przesłania dyscypliny, czyli czym dana nauka powinna się zajmować, (I=0), albo występuje stronniczość względem jej polisy (P=0). W pozostałych ocenę zaniża przede wszystkim niska jakość warsztatu. Daleko jeszcze tym studiom do osiągnięcia takiej rangi, by były pomocnymi w ustanawianiu w świecie lobby na rzecz zwierząt, jako istot oświeconych. Zadanie samo w sobie stanowił będzie kontrowersje dla ludzi, dopóki ludzkość sama będzie znajdować się na początku tegoż procesu. Przywrócenie statusu równości międzygatunkowej do poziomu sprzed kilku tysięcy lat, kiedy jeszcze królował Wedyzm i nikogo nie dziwili np. bogowie o powierzchowności małpy, ptaka, czy krokodyla, to chyba jednak kwestia jeszcze co najmniej kilkunastu dekad wytężonego wysiłku i postępu w dziedzinach takich jak ta, ale przede wszystkim tych, od których zależy poziom jakości zbiorowej świadomości, czyli Nauk Społecznych. Tymczasem jak widać po wynikach w tej ostatniej, jeszcze o wiele za wcześnie tu na optymizm.NAUKA STOSOWANA (AS2) 21


16[4,1,1] 4[4,1]=064 CHEMIA STOSOWANA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 INŻYNIERIA STOSOWANA

09[3,1,1] 3[3,1]=027 LINGWISTYKA STOSOWANA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 MATEMATYKA STOSOWANA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 FIZYKA STOSOWANA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 SZTUCZNA INTELIGENCJA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 CERAMIKA

16[4,1,1] 1[2,0]=016 SKŁADOWANIE ENERGII

01[3,0,0] 1[2,0]=001 TECHNOLOGIA ENERGII

16[4,1,1] 4[4,1]=064 FIZYKA INŻYNIERII

25[5,1,1] 2[3,1]=050 TECHNOLOGIA INŻYNIERII

04[4,1,0] 1[2,0]=004 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

01[4,0,0] 1[2,0]=001 TECHNOLOGIA ŚRODOWISKA

03[3,0,1] 4[4,1]=012 NAUKA O RYBOŁÓWSTWIE

04[4,0,1] 3[3,1]=012 KRYMINALISTYKA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 LEŚNICTWO

05[5,0,1] 4[4,1]=020 NAUKA I INŻYNIERIA MATERIAŁÓW

25[5,1,1] 4[4,1]=100 MIKROTECHNOLOGIA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 OPTYKA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

05[5,1,0] 3[3,1]=015 INŻYNIERIA SOFTWARE'U

Nauki Stosowane to oś całego działu nauk o tej samej nazwie. Zawierają więc one w sobie fragmenty wszystkich pozostałych nauk, i nie mogą tu dziwić częste przypadki przekraczania kompetencji, lub dublowanie tematyki działalności. W ferworze działalności badawczej nie sposób uniknąć takich sytuacji i w praktyce nikt się temu nie dziwi. W tym stanie rzeczy należy słusznie spodziewać się nieco niższych wskazań Indeksu TIIT, jednak w rzeczywistości jest on zaskakująco niski, a przede wszystkim wydaje się niewspółmierny z widocznym wszędzie postępem technicznym. Generalizując, jest to w myśl zasady "zdolny we wszystkich dziedzinach - mistrz w żadnej z nich". Oprócz widocznych w tabeli powyżej chwalebnych wyjątków, jest to rzucająca się w oczy reguła.
to "dwója", która jest o tyle zasłużona, że Nauki Stosowane, niestety, póki co niezupełnie pracują na naszą korzyść. Niska ocena współczynnika K, który sygnalizuje stopień rozbratu z , czyli generalne odejście od kursu na , co wskazuje, że nauki te jeszcze nie wiedzą do jakiego celu są powołane. Na tym etapie można im tylko życzyć, by ten stan rzeczy jak najprędzej uległ gruntownej zmianie, szczególnie w Technologii Energii i Inżynierii Środowiska. Te dwie dyscypliny mają wyjątkowy status - to one rzutują na profil naszej cywilizacji i jej status wobec planety. W stanie obecnym, dzięki takim działom nauki jak ten, jesteśmy tu na tej planecie biologiczną naroślą bezsensownie i nieumiejętnie, acz z dużą i wciąż rosnącą dewastacyjną wydajnością zużywającą jej zasoby naturalne. Zmiana tego stanu rzeczy to nasze najpilniejsze zadanie w najbliższych dekadach, albo... nie, nie mamy żadnej alternatywy, sprawy zaszły już za daleko. Musimy co najprędzej przybliżyć tę dziedzinę do zgodności ze wszystkimi .


ARCHEOLOGIA (AS3) 5

05[5,0,1] 5[5,1]=025 ARCHEOMETRIA

04[4,1,0] 4[4,1]=016 ZASOBY KULTUROWE

03[3,1,0] 3[3,1]=009 ETNOARCHEOLOGIA

05[5,0,1] 4[4,1]=020 ARCHEOLOGIA EKSPERYMENTALNA

04[4,1,0] 3[3,1]=012 ARCHEOLOGIA HISTORYCZNA

Ten dział to jedna wielka infominacja. Żadnych wyjątków. Co prawda TIIT nie dopatrzył się tutaj wykroczeń przeciw etyce zawodowej, bo P=1 w każdym przypadku, co jest kuriozalne w świetle bijącej pod niebo ewidencji świadczącej przeciwnie, ale za to wszędzie wystąpił niedobór Intencji Względem Meritum (I), bądź niedostateczna Świadomość Założeń (A). A ocena zero w którymkolwiek z tych parametrów wyrzuca dziedzinę poza nawias tolerancji i dyskwalifikuje ją jako naukę. W tej sytuacji nie dziwi ogólnie bardzo niski stopień zaznajomienia społeczności ze swoją przeszłością. Dziwi tylko fakt, że w tym stanie przejawiamy aspiracje do podróży pozaziemskich, do modyfikowania środowiska naturalnego, i że czujemy się na Ziemi gatunkiem wiodącym. Dlaczego? Z nauką w takim stanie jak ta, nie mamy prawa do żadnego z tych zachowań. Ani moralnie ani technicznie nie jesteśmy w porządku. w Archeologii to nie jest oblany egzamin dojrzałości przez naszą cywilizację - to brak kwalifikacji do uważania się jako takowa. Nie jesteśmy cywilizacją - jesteśmy bałaganem.

TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA (AS4) 8

25[5,1,1] 2[2,1]=050 SZTUCZNA INTELIGENCJA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 NAUKA O KOMPUTERACH

25[5,1,1] 3[3,1]=075 ARCHITEKTURA KOMPUTEROWA

25[5,1,1] 4[4,1]=100 GRAFIKA KOMPUTEROWA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 ZABEZPIECZENIA KOMPUTEROWE

09[3,1,1] 2[2,1]=027 INFORMATYKA ZDROWIA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 NAUKA O INFORMACJI

16[4,1,1] 4[4,1]=064 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

Technologia Komputerowa to jedna z najmłodszych dziedzin, wybujała nam w kilka dekad do imponujących rozmiarów, a jednak Indeks TIIT zaledwie , nie imponuje. Technicznie jej stan jest bardzo dobry, R=5 to najwyższa nota i występuje w 50% dyscyplin, a jednak "trójka" za całokształt, więc co nie wypaliło? Z powyższej tabeli widać, że zawinił czynnik C, słaba świadomość osadzenia dziedziny w kontekście . Wskaźnik K, który ustala podstawy tej wartości, to zgodność dziedziny z etyką, która nawet przy całkowitej czystości moralnego podejścia do niej (P=1), zaowocuje niską oceną jeśli przeważy w dziedzinie np. merkantylizm, i to on będzie nadawał tempo wzrostu i kształtował profil danego działu technologii. W przypadku Technologii Komputerowej, która wysforowała się na pozycję lidera wśród technologii składowych nerwu cywilizacji, wyraźnie nie dorasta ona do zasadniczego, zgodnego z zadania jakim jest przejście organizacji systemu naszej cywilizacji na wyższy poziom.
To może brzmieć jako nic nie znaczący ogólnik, ale takim nie jest, bo TIIT jest w posiadaniu ewidencji, świadczącej o daleko posuniętych niedomaganiach technologicznych, które nie są rezultatem jakichś niedostatków w technice, ale są właśnie wynikiem ignorancji . Występują one zwłaszcza tam, gdzie Technologia Komputerowa wkracza w kompetencje żywego człowieka, czyli w dziedzinie Sztucznej Inteligencji, Informatyki Zdrowia itp. Jest tak dlatego, że bez pełnego uświadomienia roli człowieka w świecie i poznania granic jego kompetencji, niemożliwe jest prawidłowe umiejscowienie wspomagających go technologii, czyli wyznaczenie im ramifikacji, przede wszystkim takiej, jak precyzyjne określenie zakresu ingerencji sztucznej inteligencji w pracę mózgu. Bez dogłębnego rozeznania Elementu dalszy postęp w tych dziedzinach jest niemożliwy i świadomość tego musi w nauce jak najszybciej dojrzeć.


ELEKTRONIKA (AS5) 9

09[3,1,1] 2[2,1]=027 ATOMTRONIKA

25[5,1,1] 5[5,1]=125 AUDIOINŻYNIERIA

25[5,1,1] 1[3,0]=025 INŻYNIERIA TRANSMISJI

25[5,1,1] 3[3,1]=075 INŻYNIERIA KOMPUTEROWA

25[4,1,1] 2[2,1]=050 INŻYNIERIA ELEKTRONICZNA

25[4,1,1] 3[2,1]=075 TECHNOLOGIA ELEKTRONICZNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 ELEKTRONIKA MORSKA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 ELEKTRONIKA ENERGETYCZNA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 ROBOTYKA

Ten dział jest bliski Technologii Komputerowej, bo swój dynamiczny rozwój zawdzięcza jej po dużej części, zatem nie dziwi ten sam wynik . Sprzężenie wzajemne tych dziedzin jest naturalne i oczywiste, gdyż jedna bez drugiej nie byłaby tym samym, więc źródła ich infominacji są zbliżone. W Elektronice mamy do czynienia z jeszcze wyższym poziomem warsztatu niż w Technologii Komputerowej, R=5 w 2/3 dyscyplin, ale za to C ma niższą wartość, problem jest więc ten sam - brak wystarczającej wiedzy w zakresie Elementu . Oznacza to, że Elektronika już w najbliższym czasie znajdzie się na rozdrożu. Może się okazać, że jej dalszy rozwój nie ma sensu ze względu na odkrycie innych technologii, w których elektrony przestaną być podstawowymi nośnikami informacji i energii. Instytut TIIT ma sygnały, że takie nowe technologie są już na horyzoncie naszej nauki, i wkrótce ujawni je postęp w dezinfominacji.

ENERGETYKA (AS6) 6

01[4,0,0] 1[2,0]=001 ENERGIA I ZASADY TECHNOLOGII

04[4,0,1] 2[2,1]=008 EFEKTYWNOŚĆ W ENERGETYCE

01[4,0,0] 1[2,0]=001 OPCJE ENERGII I EKONOMII

04[2,1,1] 2[2,1]=008 TECHNOLOGIE NISKICH EMISJI

04[4,0,1] 1[1,1]=005 TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE

03[3,1,0] 1[1,0]=003 SYSTEMY ZASILANIA

Co do Energetyki, to można tylko stwierdzić, że "pod lampą najciemniej". Dziedzina o podstawowym zapotrzebowaniu społecznym ma jego najniższy poziom świadomości. Elementy Pierwotne wskazują, że jesteśmy zanurzeni wraz z całą planetą w bezmiernym, wszechpotężnym oceanie energii występującej w formach zarówno postrzegalnych, jak i niepostrzegalnych przez ludzkie zmysły, a pomimo to dziedzina ta jest zainfominowana w maksymalnym stopniu, i to u samej swej podstawy. Chodzi tu przede wszystkim o silną infominację świadomości Założeń (A), Intencji Względem Meritum (I) oraz wysoki poziom Stronniczości Polisy (P) w tej dziedzinie, których średnia wartość obliczeniowa jest równa zeru. To prawdziwy ewenement w całej nauce i oznacza, że zarówno merytoryczna jak i kontekstualna wartość tej dyscypliny jest z premedytacją zainfominowana tak przez czynniki naukowe, jak i pozanaukowe. Dopóki będzie utrzymywał się ten stan w Energetyce, który w równej mierze obejmuje naukę i przemysł, nasza cywilizacja nie może liczyć na awans organizacyjny.

INŻYNIERIA (AS7) 18

16[4,1,1] 4[4,1]=064 INŻYNIERIA AWIACJI

16[4,1,1] 3[3,1]=048 INŻYNIERIA ARCHITEKTURY

25[5,1,1] 5[5,1]=125 AUDIOINŻYNIERIA

25[4,1,1] 1[4,0]=025 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 INŻYNIERIA BIOSYSTEMÓW

16[4,1,1] 5[5,1]=080 INŻYNIERIA CHEMICZNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 INŻYNIERIA CYWILNA

09[3,1,1] 1[2,0]=009 INŻYNIERIA SYSTEMÓW ZIEMI

25[5,1,1] 5[5,1]=125 INŻYNIERIA ELEKTRYCZNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 INŻYNIERIA KRYMINALNA

16[4,1,1] 5[5,1]=100 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

16[4,1,1] 5[5,1]=100 INŻYNIERIA MECHANICZNA

16[4,1,1] 5[5,1]=100 INŻYNIERIA WYDOBYCIA

16[4,1,1] 5[5,1]=100 INŻYNIERIA MORSKA

03[3,1,0] 1[4,0]=003 INŻYNIERIA NUKLEARNA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 NANOINŻYNIERIA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 INŻYNIERIA NAFTOWA

Wydawać by się mogło, że Inżynieria w tak technokratycznej cywilizacji jak nasza powinna plasować się na najwyższym poziomie. Jak widać w tabeli powyżej tak jednak nie jest, a bliższa analiza wyniku bynajmniej nie nastraja do optymizmu, że ten stan może szybko ulec zmianie. Nie może i nie ulegnie, bo dział ten, aczkolwiek nominalnie zwany 'nauką', jest przede wszystkim działem technologii, i jako taki jest związany organicznie z dziedzinami pozanaukowymi, przede wszystkim z przemysłem. To ma swoje konsekwencje, jak chociażby taki fakt, że przemysł, będący "mięśniem" cywilizacji, nie zajmuje się analizą abstraktów, np. takich jak szukanie odpowiedzi na pytanie "dokąd zmierzamy?". Najbardziej widoczne jest to w Inżynierii Biomedycznej oraz Inżynierii Systemów Ziemi, obydwie z P=0, co oznacza, że nie ma w nich nawet przejawów dobrej woli, by iść ku , w zgodzie z Jej Elementem . Inżynieria Biomedyczna uważa, że jest niezbędna we wspomaganiu biotechnologii, narzuca swój punkt widzenia innym, a jest tak sugestywna, że jej projekt sztucznej kończyny uzyskał większe wsparcie wśród czynników decydenckich i opiniotwórczych niż projekt odrastania kończyn w oparciu o istniejącą bazę komórek macierzystych w organiźmie, który nawet nie został nigdy nagłośniony w mediach głównego nurtu. Można próbować spierać się, że nie ma w tym winy samej dziedziny, ale to nie tak, bo etyka zawodowa, czyli świadomość Elementu wymaga, żeby przedstawiciele danej dziedziny nie przykładali ręki do projektów z gruntu obarczonych błędem. Poprawianie Stwórcy nigdy nie może być uznane za cnotę i ten przypadek w Inżynierii Biomedycznej jest klasycznym błędem, na równi z ciągotami Inżynierii Systemów Ziemi, która porywa się na poprawianie geosystemów bez nawet podstawowego rozeznania w Elementach Pierwotnych , a zwłaszcza z i , informujących o strukturze i fizyce planet. Równie długim cieniem na reputację Inżynierii kładzie się Inżynieria Nuklearna, której działalność tylko przyczynia się do powiększania się bariery na drodze ludzkości do postępu cywilizacyjnego. Inżynieria - TAK, ale zainfominowana Inżynieria, czyli nieetyczna pseudonauka - NIE.

ŚRODOWISKO NATURALNE (AS8) 7

16[4,1,1] 2[2,1]=032 NAUKA AGRARNA

16[4,1,1] 1[3,0]=016 ZANIECZYSZCZENIE WODY I POWIETRZA

04[4,1,0] 1[4,0]=004 UBYTKI ENERGII I MINERAŁÓW

04[4,0,1] 1[2,0]=004 EMISJA GAZÓW CIEPLARNIANYCH

16[4,1,1] 1[3,0]=016 ZANIECZYSZCZENIE WÓD GRUNTOWYCH

01[1,0,0] 1[2,0]=001 ZNISZCZENIE HABITATU

01[5,0,0] 1[4,0]=001 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

I czegóż można się spodziewać po cywilizacji, która nie jest świadoma ? Katastrofa ekologiczna na naszej planecie jeszcze nie osiągnęła apogeum, ale nasz przemysł i polityka robią wszystko aby do tego doprowadzić. Takie podejście nie jest co prawda oficjalnie zadeklarowane, w mediach słychać alarmujący ton, organizowane są politycznie na czasie akcje mobilizujące publiczność do wzmożenia wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ale spojrzenie chłodnym okiem na sytuację w nauce i technologii obnaża smutną prawdę, że dziedziny te niestety nie mają tego w swej agendzie.
W przypadku tej dziedziny mamy do czynienia z najgorszą formą infominacji - programowe odrzucenie etyki z praktyki zawodowej, o czym mówi P=0 w 6-u przypadkach na 7. W tabeli powyżej widać, że aż w dwóch przypadkach dochodzi do tego jednocześnie A=0 i I=0, co oznacza zadeklarowane i całkowite odejście tych dyscyplin od . Testem na wiarygodność Indeksu TIIT jest w tym przypadku stan ekologii i kondycja środowiska naturalnego Ziemi. Dla wszystkich powątpiewających sygnałami niech będą plamy po rozlanej ropie naftowej w Zatoce Meksykańskiej i Arktyce i połać pływających śmieci o rozległości kontynentu na Pacyfiku. A ci jeszcze nieprzekonani niech spojrzą na poziom napromieniowania wód tego największego z oceanów po awarii w Fukuszimie i policzą ilość zwierząt ze zmianami rakowymi w swych organizmach. Oczywiście, że sama ta dziedzina nauki nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za ten stan rzeczy, ale jej status obciąża ją w wystarczającym stopniu. to bezdyskusyjne maximum jakie można jej przyznać, przy najlepszej woli.


MEDYCYNA (AS9) 62

16[4,1,1] 5[5,1]=100 MEDYCYNA AWIACJI

04[4,0,1] 3[3,1]=012 ANESTEZJOLOGIA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 KARDIOLOGIA

16[4,1,1] 1[4,0]=016 CHEMIA KLINICZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 KONSERWACJA MEDYCZNA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 CYTOGENETYKA

05[5,1,0] 2[2,1]=010 DENTYSTYKA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 DERMATOLOGIA

04[4,0,1] 4[4,1]=016 DIETETYKA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 MEDYCYNA KATAKLIZMÓW

09[3,1,1] 4[4,1]=036 MEDYCYNA EKOLOGICZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 ENDOKRYNOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCYNA ŚRODOWISKOWA

16[4,1,1] 1[4,0]=016 MEDYCYNA EWOLUCYJNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 MEDYCYNA RODZINNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCYNA SĄDOWA

09[3,1,1] 3[3,1]=027 GASTROENTEROLOGIA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 CHIRURGIA OGÓLNA

01[2,0,0] 1[2,0]=001 GERIATRIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 HEMATOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 HEPATOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCYNA PALIATYWNA

09[4,1,1] 5[5,1]=045 IMMUNOLOGIA

25[5,1,1] 1[2,0]=025 CHOROBY ZAKAŹNE

09[3,1,1] 2[2,1]=018 INTERNA MEDYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 CHIRURGIA TWARZO-CZASZKI

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCZNA NAUKA KOMPUTEROWA

09[3,1,1] 2[2,1]=018 ETYKA MEDYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 GENETYKA MEDYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCYNA HUMANISTYCZNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 INFORMATYKA MEDYCZNA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 MEDYCYNA LABORATORYJNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MIKROBIOLOGIA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 NEFROLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 NEUROLOGIA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 TOMOGRAFIA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 OBSTETRYKA I GINEKOLOGIA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 MEDYCYNA ZAWODOWA

03[3,1,0] 2[2,1]=006 ONKOLOGIA

09[3,1,1] 3[3,1]=027 OFTALMOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 OTOLARYNGOLOGIA

04[4,0,1] 4[4,1]=016 PATOLOGIA

16[4,1,1] 2[2,1]=032 PEDIATRIA

16[4,1,1] 1[2,0]=016 FARMAKOLOGIA

16[4,0,1] 1[1,1]=016 CHIRURGIA PLASTYCZNA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 MEDYCYNA PEDIATRYCZNA

03[3,0,1] 3[3,1]=009 PSYCHIATRIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 PULMONOLOGIA

03[3,1,0] 1[2,0]=003 ZDROWIE PUBLICZNE

16[4,1,1] 4[4,1]=064 RADIOLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 REHABILITACJA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 REUMATOLOGIA

25[5,1,1] 2[2,1]=050 MEDYCYNA SEKSUALNA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCYNA SNU

25[5,1,1] 2[3,1]=075 MEDYCYNA SPORTOWA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 CHIRURGIA LASEROWA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 TERAPEUTYKA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 ULTRASONOGRAFIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 UROLOGIA

16[4,1,1] 4[4,1]=064 MEDYCYNA WETERINARYJNA

Medycyna to eklektyczny zbiór dyscyplin nauki i technologii, powiązanych wzajemnie ze sobą i ze wszystkimi innymi dziedzinami wiedzy ludzkiej. Rozległość tej wiedzy oraz złożoność zawartej w niej informacji jest ogromna w takim stopniu, że mawia się, iż nie jest to dziedzina nauki, lecz sztuki. I w rzeczy samej wielkich naukowców można tu policzyć na palcach jednej ręki. Radykalna to opinia, być może, jednak prawdziwa, choćby ze względu na następujące kryterium - ilu fachowców w tej dziedzinie może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w walce z największą bolączką człowieka, czyli starością i śmiercią? Realia są takie, że 99,9% z nich nawet nie kwalifikuje tych przypadłości jako chorób.
Nie, nie można medyków i ich kolegów z innych branż związanych z Medycyną posądzać o złą wolę, o czym mówi P=0 odnotowane tylko w 5 przypadkach na pięć tuzinów. Zatem akceptacja etyki zawodowej jest wysoka, słabiej ze średnią jej Respektu dla KUDOS (K). jest więc zawiniony przede wszystkim przez czynniki zewnętrzne, chociaż zatrudnionych kadr też całkowicie nie da się usprawiedliwić za ten stan rzeczy. Zera uzyskane za A i I oznaczają bowiem ich świadome odejście od realizacji założeń oraz sabotaż warsztatu reprezentowanych dyscyplin. Nawet jeśli w formalnym stosunku pracy, czy kontrakcie nie jest przewidywany kierunek działalności zgodny z , to zatrudnieni mają prawo zwrócić uwagę na taki fakt swoim przełożonym, a ci mają pełnomocnictwo, by chociażby rozważył słuszność wniosku, a w sprzyjających okolicznościach ew. wnieść poprawkę do agendy. Niestety, w medycynie współczesnej nie obserwuje się takich sytuacji na porządku dziennym.
Chwalebne wyjątki są tak nieliczne, że można mniemać, iż są robione tylko na pokaz, na potrzeby polityki lub dla mediów, ponieważ te karmią się sensacją. Klasycznym przykładem może być tu nagłaśniana przez wszystkie tabloidy informacja o projekcie pierwszego w świecie przeszczepu głowy, a jednocześnie zero informacji na temat postępu genetyki w badaniach właściwości protein odpowiedzialnych za proces naturalnej odbudowy utraconych przez organizm tkanek, który został osiągnięty w tym samym czasie. Najwyraźniej opcja odrostu kończyn i organów z mocy naszego własnego organizmu nie jest brana pod uwagę przez decydentów o kierunkach rozwoju dziedziny, bez względu na jakość i rozmiary postępu dokonanego przez wybitnych badaczy w danym kierunku. W tych okolicznościach wygląda jak nota najwyższego uznania i dokładnie tak to rozumie Instytut TIIT.


NANOTECHNOLOGIA (AS10) 18

16[4,1,1] 5[5,1]=080 BIONANONAUKA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 MATERIOMIKA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 MECHANOSYNTEZA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 PROJEKTOWANIE MOLEKULARNE

16[4,1,1] 5[5,1]=080 MASZYNERIA MOLEKULARNA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 MANUFAKTURA MOLEKULARNA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 MECHANIKA MOLEKULARNA

09[3,1,1] 3[3,1]=027 NANOBIOTECHNOLOGIA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 NANOINŻYNIERIA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 NANOPŁYNY

16[4,1,1] 4[4,1]=064 NANOMATERIAŁY

16[4,1,1] 5[5,1]=080 NANOMETROLOGIA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 NANOROBOTYKA

09[3,1,1] 4[4,1]=036 NANOSYSTEMY

16[4,1,1] 2[2,1]=032 NANOTECHNICZNE PODEJŚCIE BOTTOM-UP

16[4,1,1] 4[4,1]=064 NANOTECHNICZNE PODEJŚCIE DO FUNKCJI

16[4,1,1] 2[2,1]=032 NANOTECHNICZNE PODEJŚCIE TOP-DOWN

25[5,1,1] 1[4,0]=025 NANOBROŃ

Zaledwie druga dekada istnienia, a już działa 18 w pełni artykularnych dziedzin nanotechnologii, o których osiągnięciach coraz głośniej w świecie. Instytut TIIT docenia innowacyjność tej dziedziny, która sama w sobie stanowi wartość i sprawiła, że wszystkie A, I i P są maksymalne, z jednym wyjątkiem zasłużonego P=0 dla nanobroni. Nanotechnologia to ruch technologii we właściwym kierunku, o niezmiernym potencjale np. dla ochrony środowiska naturalnego, poprzez zdolność drastycznego ograniczenia lub wręcz eliminacji zużycia zasobów mineralnych planety. Dziedzina ta może przyczynić się do restrukturyzacji całej nauki i technologii z Energetyką, Informatyką i Medycyną w pierwszym rzędzie.
Nanotechnologia jest bodajże najbardziej fascynująca dlatego, że jest to autentyczny portal do jeszcze nieodkrytego wymiaru - podoptycznego - o którym wspomina Dziewięcioksiąg Wiedzy i który ma wcale nie mniejsze znaczenie dla naszej cywilizacji niż przestrzeń międzygwiezdna. Ze względu na swe rozmiary, jest on blisko nas, ale paradoksalnie, na tym etapie wcale nie łatwiejszy do spenetrowania, ponieważ nasza nauka nie jest jeszcze obeznana z Elementem , zwłaszcza z ekspansywnością materii we wszystkich wymiarach, a w związku z tym i przestrzeni. Jest interesujące czy Nanotechnologia znajdzie technologię pozwalającą na obserwacje supermałych cząstek, niewidzialnych nawet dla najlepszych mikroskopów elektronowych, i co jeszcze bardziej fascynujące, czy znajdzie sposób, byśmy mogli brać udział w ekspansji materii.
Taka technologia pozwoliłaby na realne odbywanie podróży w mikroświaty, co oznaczałoby znikanie z naszej optyki, stawanie się autentycznie niewidzialnym w procesie fizycznego kurczenia się. Tej miary odkrycia są przyszłością tej dziedziny, ale tylko pod warunkiem, że przyswoi ona sobie szybko wszystkie Elementy .


NAUKI NUKLEARNE (AS11) 8

16[4,1,1] 4[4,1]=064 BIOTECHNOLOGIA NUKLEARNA

16[4,1,1] 5[5,1]=080 C-ALGEBRA NUKLEARNA

25[5,1,1] 3[3,1]=075 INŻYNIERIA NUKLEARNA

03[3,0,1] 2[2,1]=006 FIZYKA NUKLEARNA

09[3,1,1] 2[2,1]=018 CHEMIA NUKLEARNA

25[5,1,1] 1[5,0]=025 NAUKA ENERGETYKI NUKLEARNEJ

09[3,1,1] 1[4,0]=009 TECHNOLOGIA REAKTORA NUKLEARNEGO

25[5,1,1] 1[3,0]=025 BROŃ NUKLEARNA

Ta dziedzina to duma dwudziestego wieku, lecz niestety, w dwudziestym pierwszym wieku okazuje się anachronizmem. Nadzieje pokładane w technologii nuklearnej niestety nie spełniły się. Nauka ta udowodniła, że niezdezinfominowana wiedza może przynieść więcej szkody i zagrożeń niż pożytku i satysfakcji. W wyniku badań prowadzonych za pomocą Hadronu nad fotonami, Fizyka Nuklearna faktycznie stanęła na rozdrożu. Okazało się, że prędkość światła wcale nie jest stała, co chociaż nie zostało nagłośnione, po cichu jest uznane i dziś Fizyka Nuklearna dobrze już wie, że wcale nie ma ona dobrze rozeznanej struktury materii i jest zmuszona snuć nowe hipotezy. Tymczasem nowe teorie, takie jak np. zyskująca coraz większą popularność teoria o "czarnej materii", wyjaśniają jedynie wycinkowo zagadnienia lokalne, i aczkolwiek faktycznie są już bliższe , całości tej nauki daleko do spójności i naukowej precyzji. Omawia to ze znawstwem 'Kopernik' naszego czasu, w swej książce 'The Final Theory', przypominając, że Fizyka Molekularna zupełnie przeoczyła wyciągnięcie wniosków ze spontanicznego pojawiania się fotonów w próżni, oczywisty dowód na istnienie ekspansywności materii, zgodnej z prastarą wedyjską wzmianką, która w strukturze opracowanej przez TIIT jest oznaczona symbolem . Indeks TIIT jest w związku z tym zasłużenie niski. W trzech przypadkach P=0, co świadczy o programowej niechęci tych dyscyplin do respektowania zasad etyki, poprzez kontynuację rozwoju technologii zabójczych dla planety i jej biosfery.


NAUKI RÓŻNE

     NAUKI RÓŻNE    18


Do tej kategorii zaliczają się domeny, które w ocenie Indeksu TIIT nie kwalifikują się jako nauki ze względu na odstępstwa od KUDOS, a są przedmiotem naszego interesowania, gdyż mają ogromny wpływ na dużą liczbę członków ogólnej społeczności. W miarę postępu edukacji w Wieku Informacji, będziemy obserwować upadek tych dziedzin, jednak kłopot jaki stanowią one dla nauki przez ich błędną interpretację wyników badań naukowych i ich wpływu na społeczności z nich będzie trwać dopóty, dopóki masa niedoinformowanego społeczeństwa nie osiągnie liczby krytycznej.
Głównym czynnikiem infominacyjnym w tym obszarze jest zdolność naszego mózgu do przyswajania i interpretacji danych w oderwaniu od kontekstu otaczającej rzeczywistości i zdolności konstruowania własnych światów, często zupełnie oderwanych od rzeczywistości.
Jest to pozytywna rzecz tak długo, jak postrzegamy to jako ćwiczenie poszerzania granic naszej wyobraźni, w przeciwnym razie jest to utrapienie dla harmonijnego rozwoju ludzkości i miecz infominacji, a jako takie, dziedziny te powinny być przedmiotem ścisłych reżimów kontrolnych w każdej chwili.

OKULTYZM (MS1) 5


01[4,0,0] 2[2,1]=002 ARIOZOFIA

16[4,1,1] 3[3,1]=048 ASTROLOGIA

04[4,1,0] 5[5,1]=020 MISTICYZM

16[4,0,1] 5[5,1]=020 NAUKI PARANORMALNE

01[4,0,0] 3[3,1]=003 TEOZOFIA

Ogólnie najniższy wskaźnik TIIT wiernie oddaje profil tej dziedziny, która dziś już z nauką nie ma wiele wspólnego, jeśli nie liczyć wkładu w analizę danych historycznych, co wymaga wiedzy z zakresu Statystyki. Astrologia jest tutaj najmniejszą infominacją, w zamierzchłej przeszłości królowa nauk i wiedza, bez której żaden władca nie odważył się zasiąść na tronie. Ten czas ludzkość jednak ma już za sobą, a przywrócić Okultyzmowi dawną pozycję może jedynie fala odkryć w Astronomii i Fizyce Ciała Stałego, a konkretnie w przypadku, gdyby dostarczyły wystarczających danych do odtworzenia pierwotnych treści zakodowanych w tych dyscyplinach, i funkcjonujących obecnie jako luźne, egzotycznie koloryzowane wątki oderwane od rzeczywistości. Jest taka możliwość, ponieważ geneza tych dziedzin, aczkolwiek tonie w mrokach przeszłości, to jednak musiała mieć bardzo mocną racjonalną bazę w postaci autentycznych przekazów od realnych postaci, opisujących realne wydarzenia w oparciu o rzeczywiste, zgodne z dane. Można sobie łatwo wyobrazić taką sytuację, w której zniekształcenia i naleciałości interpretacyjne mogłyby z czasem zostać zdezinfominowane przez skorygowanie w oparciu o świeżą i rzetelną informację, a wówczas ujrzelibyśmy tę dziedzinę w świetle przywracającym jej dawny blask. TIIT życzy badaczom sukcesów na tej drodze i z zainteresowaniem śledzi postęp.

PARANAUKA (MS2) 7


09[3,1,1] 5[5,1]=045 ALCHEMIA

04[2,1,1] 4[4,1]=016 ASTROLOGIA

04[1,1,0] 1[1,0]=001 DYWINACJA

08[3,1,1] 4[4,1]=032 NATUROPATIA

09[3,1,1] 5[5,1]=045 PARAMEDYCYNA

02[2,0,1] 1[1,1]=002 PSEUDONAUKA

01[4,0,0] 1[1,0]=001 SCIENTYZM

Można tutaj stwierdzić trochę więcej racjonalności w podejściu do przedmiotu badań, lecz ogólnie nie jest to wynik dostateczny, podobnie jak w przypadku Okultyzmu, i podobnie jak tam, analiza przyczyn tego stanu rzeczy wykazuje wszystkie omówione tam analogie. Paranauka, jak sama nazwa wskazuje, nie jest nauką z definicji, co TIIT stwierdził na podstawie niskiego wskaźnika R, wynikającego z miernej jakości warsztatu. W blisko połowie przypadków K ma wartość minimalną, co oznacza, że z kondycją etyki w tym dziale nie jest dobrze, więc ogólny wynik nie może dziwić. Podobnie jak Astrologia, również i Alchemia była wielkim działem nauki w swej dalekiej przeszłości, i zupełnie jak w tym pierwszym przypadku, cały jej splendor poszedł w zapomnienie. Paranauka, podobnie jak Okultyzm, może liczyć na swoje odrodzenie jedynie w przypadku dostarczenia przez najnowocześniejszą naukę świeżych danych, w oparciu o które możnaby zrekonstruować tę dziedzinę jako naukę. Nie można wykluczyć, że informacja obecnie niewłaściwie, lub wręcz błędnie interpretowana, w świetle wartościowej informacji uzyskanej metodami naukowymi stałaby się kanwą, na której odrodziłaby się Paranauka w swym dawnym blasku. TIIT życzy sukcesu na tej drodze.

TEOLOGIA (MS3) 6


04[4,1,0] 1[4,0]=004 ANTROPOLOGIA RELIGII

09[3,1,1] 4[4,1]=036 RELIGIOZNAWSTWO PORÓWNAWCZE

04[4,1,0] 1[4,0]=004 HISTORIA RELIGII

03[3,1,0] 1[2,0]=003 FILOZOFIA RELIGII

04[4,1,0] 1[3,0]=004 PSYCHOLOGIA RELIGII

03[3,1,0] 1[3,0]=003 SOCJOLOGIA RELIGII

Teologia jest dziedziną badającą rozmaite aspekty fenomenu religii, ale jej korzeń sięga świetnej przeszłości, w której religia była nauką. W starożytności nie było nauki w naszym dzisiejszym rozumieniu. Istniała w obiegu powszechnym Wiedza od Niebiańskich Przodków, Gigantów Pol Ljelich, dosł. Dzieci Boga w Niebie, przekazywana społecznościom przez Ich ludzkich delegatów, którzy przyjmowali określone interpretacje rzeczywistości w swoich systemach filozoficznych zgodnie z zaleceniami swoich starszych mentorów i stawali się przywódcami duchowymi. Wyspecjalizowana działalność naukowa w naszym rozumieniu nie była znana i naukowcy, czyli ludzie posiadający Wiedzę, byli jednocześnie kapłanami w świątyniach, które jednocześnie były szkołami i miejscami zebrań fachowców wszystkich specjalizacji. Regularne wykłady w tych ośrodkach edukacyjnych przeradzały się w lokalne kulty, a z czasem naturalnie w systemy religijne powszechnego oddziaływania. Na etapie wczesno-cywilizacyjnym nielicznej ludzkiej społeczności nauka przywódców przyswajana była w przekonaniu, że jako genetyczni potomkowie założycieli naszej cywilizacji, Pol Ljelich, zwanych też potocznie Paljakami, czyli Niebianami, owi mędrcy znali dogłębnie zasady , czyli Wiedzy Niebian i świat nie jest dla nich tajemnicą. Niestety, zwyczaj przyjmowania ich nauk na wiarę, bez przestrzegania zasady sceptycyzmu KUDOS, spowodował, że nauki tych przywódców kostniały przyjmując postać dogmatów. Wobec sprzeczności tych dogmatów w konfrontacji z rzeczywistością, napotykanych przez społeczeństwa z rosnącym nasileniem w procesie rozwoju, jedynym wyjściem było tworzenie coraz to nowych systemów nauczania, których dogmatyzm stawał się tym silniejszy im przywódcy byli mniej zaznajomieni ze źródłem . W ten sposób na przestrzeni dziejów, z nauki powstała tradycja kultów religijnych, z działalnością naukową nie mającą już żadnego związku. Paradoksalnie, w systemach filozoficznych skupionych przy Tybecie, najbardziej konsekwentnie trzymających się wedyjskiej definicji , która jest tam konsekwentnie rozumiana jako Para Weda, Wiedza Niebiańska, zasady KUDOS są w całości przestrzegane wzorowo, i nawet religie powstałe na bazie Wedyzmu, jak np. Buddyzm, dopuszczają stosowanie sceptycyzmu, darząc najwyższym respektem Element . W systemach tych naczelną inwokacją nie jest "módl się!", czyli prośba o pomoc bezradnych wobec ogromu Wiedzy Niebiańskiej, ale "Myśl!", znane w zapisie Języków Niebiańskich jako "Um!", w innych "Om!", "Ohm!" itp.
Każda z powstających "nauk" dogmatycznie uzurpowała sobie prawo do wyłącznej znajomości i nazywała siebie "nauką", jednak nie zdawano sobie sprawy, że z chwilą złamania zasady KUDOS już nią nie są. Ten obyczaj obserwujemy we wszystkich największych religiach świata, a są to systemy filozoficzne powstałe jako skutek wielkiej rebelii przeciw potomkom Pol Ljelich, która millenium temu miała miejsce w Lewancie. Spowodowało to odejście dużej części naszej cywilizacji od Wedyzmu, a zaowocowało powstaniem ruchów i filozofii uzurpujących sobie świadomość , i zwąc swoje nauki 'religiami'. Z tych względów obecnie status religii już nigdzie na świecie nie nosi znamion działalności naukowej, i dlatego z naukowej dziedziny do jakiej zakwalifikowano Teologię jedynie Religioznawstwo Porównawcze można rozpatrywać pod tym kątem. Uzyskało ono najwyższą ocenę, , co jest wyróżnieniem na tle innych dyscyplin tego działu i dowodem uznania wkładu do nauki. Jest to też jedyna dziedzina, w której wszystkie wskaźniki A, I oraz P są maksymalne, co oznacza profesjonalną poprawność pod każdym względem. Niska ocena R=3 za sprawność warsztatową to rezultat znikomego autorytetu religioznawstwa, a konkretnie jego nieumiejętność, czy też niezdolność do przekazania wyników swoich dociekań globalnej społeczności. Jest to jednocześnie przesłanie całej Teologii jako dyscypliny wiedzy i z tego została ona niniejszym rozliczona.


POLICY STATEMENT  |  PRIVACY POLICY  |  TERMS

Copyright TIIT TECHNOLOGY INSTITUTE Pty. Ltd. since 2006


ZASTRZEŻENIE | PRYWATNOŚĆ | WARUNKI_POLONEUM | KODEKS ETYKI POLONEUM | REGULAMIN PP | POLISA PP | OŚWIADCZENIE PP

Copyright POLONEUM INCORPORATED since 1998